Navigere
Hovedsida
Hele lista over -ere-verb
Send inn -ere-verb
Om/nyheter rundt -ere-verb
Gjestebok
Interessant å vite
Kontakt
Det er 1163 godkjente verb og 0 ventende verb (til sammen) i databasen.

abalienere
avhende, overdra; avsondre; berøve.
Klikk på ordet for mer informasjon
abandonere
gi fra seg, forlate, avstå
Klikk på ordet for mer informasjon
abbreviere
forkorte
Klikk på ordet for mer informasjon
abdisere
om regjerende fyrste: frasi seg, gi avkall på sin verdighet, tre tilbake
Klikk på ordet for mer informasjon
abjudisere
frakjenne, fradømme, motsatt av adjudisere.
Klikk på ordet for mer informasjon
ablegere
sende i ærend; forvise
Klikk på ordet for mer informasjon
abonnere
bestille til regelmessig levering. f.eks å abonnere på en avis, ukeblad osv.
Klikk på ordet for mer informasjon
abordere
nærme seg; entre
Klikk på ordet for mer informasjon
abortere
føde så tidlig at fosteret ikke er levedyktig.
i edb: avbryte utføringen av et program (5) (oftest på grunn av feil)
Klikk på ordet for mer informasjon
abrogere
avskaffe, oppheve en lov;
Klikk på ordet for mer informasjon
absentere
absentere seg - fjerne seg
Klikk på ordet for mer informasjon
absolutisere
absoluttere; oppfatte som absolutt.
Klikk på ordet for mer informasjon
absoluttere
oppfatte som absolutt.
Klikk på ordet for mer informasjon
absolvere
absolvere kan bety å gi absolusjon, altså syndsforlatelse. det kan også bety å fullføre.
Klikk på ordet for mer informasjon
absorbere
suge opp, ta opp i seg
Klikk på ordet for mer informasjon
abstrahere
sammenfatte, skille ut fellestrekk ved forskjellige ting; danne begreper på grunnlag av fellestrekk ved mange forskjellige ting
Klikk på ordet for mer informasjon
adaptere
venne seg til
Klikk på ordet for mer informasjon
addere
legge sammen, summere.
Klikk på ordet for mer informasjon
adherere
henge ved
Klikk på ordet for mer informasjon
adjektivere
gjøre til adjektiv
Klikk på ordet for mer informasjon
adjudisere
tilkjenne, tildømme, motsatt av abjudisere.
Klikk på ordet for mer informasjon
adjungere
knytte til
Klikk på ordet for mer informasjon
administrere
forvalte, bestyre, lede
Klikk på ordet for mer informasjon
admirere
beundre
Klikk på ordet for mer informasjon
admittere
gi adgang, oppta.
Klikk på ordet for mer informasjon
adoptere
ta til seg et barn som sitt eget
Klikk på ordet for mer informasjon
adressere
forsyne med adresse; rette, henvende
Klikk på ordet for mer informasjon
adstringere
om legemidler: trekke, snøre sammen; adjektiv i presens partisipp
Klikk på ordet for mer informasjon
advisere
sende advis, sende melding om
Klikk på ordet for mer informasjon
advokere
gjøre seg til talsmann for, forfekte (forsvare med ord)
Klikk på ordet for mer informasjon
affektere
late som, hykle
Klikk på ordet for mer informasjon
affisere
innvirke på, påvirke, gjøre inntrykk på
Klikk på ordet for mer informasjon
afrikanisere
gjøre (mer) afrikansk, særlig skifte ut hvite og indere med afrikanere
Klikk på ordet for mer informasjon
agere
handle, virke; spille (en rolle), opptre som, skape seg
Klikk på ordet for mer informasjon
agglomerere
føye sammen deler til en masse
Klikk på ordet for mer informasjon
agglutinere
1 særlig om mikroorganismer og røde blodceller: klumpe seg sammen
2 språkvitenskap, adjektiv i presens partisipp
Klikk på ordet for mer informasjon
aggregere
'hope opp' samle; koble sammen
Klikk på ordet for mer informasjon
agitere
forsøke å påvirke folks syn ved overtalelse, propagandere, misjonere
Klikk på ordet for mer informasjon
agnoscere
erkjenne riktigheten av
Klikk på ordet for mer informasjon
agreere
godkjenne
Klikk på ordet for mer informasjon
ajournere
utsette til en annen dag
Klikk på ordet for mer informasjon
akkedere
ha drøftinger (om), diskutere
Klikk på ordet for mer informasjon
akklimatisere
akklimatisere seg - venne seg til klimaet, tilpasse seg andre forhold
Klikk på ordet for mer informasjon
akkomodere
tilpasse, få til å samsvare
Klikk på ordet for mer informasjon
akkompagnere
spille til (solo)sang, soloinstrument, særlig på piano eller orgel
Klikk på ordet for mer informasjon
akkordere
forhandle, søke en ordning
Klikk på ordet for mer informasjon
akkreditere
gi fullmakt
Klikk på ordet for mer informasjon
akkumulere
samle opp og lagre, bevare
Klikk på ordet for mer informasjon
akkvirere
drive med akkvisisjon, verve
Klikk på ordet for mer informasjon
akselerere
om bevegelse, prosess: øke farten gi stor hastighet
Klikk på ordet for mer informasjon
aksentuere
1 uttale (et ord, en stavelse) med aksent; betone, framheve
2 framheve, legge vekt på
Klikk på ordet for mer informasjon
akseptere
skrive navnet sitt på en veksel og dermed binde seg til å betale godkjenne; godta, gå med på
Klikk på ordet for mer informasjon
aksessere
oppnå tilgang til datamaskinressurs
Klikk på ordet for mer informasjon
aksjonere
jur.: sette under tiltale gå til aksjon, særlig gjennom demonstrasjon el. streik
Klikk på ordet for mer informasjon
aktivere
gjøre aktiv, sette i funksjon, få til å virke
Klikk på ordet for mer informasjon
aktivisere
gjøre aktiv, få i virksomhet
Klikk på ordet for mer informasjon
aktivisere
gjøre aktiv, få i virksomhet
Klikk på ordet for mer informasjon
aktorere
opptre som aktor
Klikk på ordet for mer informasjon
aktualisere
gjøre aktuell
Klikk på ordet for mer informasjon
aktuere
sette i funksjon, gjøre aktiv
Klikk på ordet for mer informasjon
alarmere
varsle (med alarm), gjøre urolig
Klikk på ordet for mer informasjon
alfabetisere
sortere alfabetisk
Klikk på ordet for mer informasjon
alienere
fremmedgjøre
Klikk på ordet for mer informasjon
alkoholisere
utsette for, ødelegge med alkohol; adj i pf pt: en alkoholisert familiefar
Klikk på ordet for mer informasjon
alliere
alliere seg med - slutte forbund med, slå seg sammen med
Klikk på ordet for mer informasjon
alligere
blande, tilsette
Klikk på ordet for mer informasjon
allitterere
lage bokstavrim
Klikk på ordet for mer informasjon
allokere
tildele
Klikk på ordet for mer informasjon
alludere
sikte til, spille på (noe)
Klikk på ordet for mer informasjon
alterere
1. særl i perfektum partisipp: skake, hisse opp; bli alterert
2. musikk: forandre notehøyde ved hjelp av fortegn
Klikk på ordet for mer informasjon
alternere
skifte, avløse hverandre, utføre vekselvis
Klikk på ordet for mer informasjon
amalgamere
1. lage amalgam
2. blande i hop, røre sammen
Klikk på ordet for mer informasjon
ambulere
flytte fra sted til sted
Klikk på ordet for mer informasjon
amerikanisere
la seg prege av amerika
Klikk på ordet for mer informasjon
amortere
det å amortisere
Klikk på ordet for mer informasjon
amortisere
betale tilbake et lån i avdrag
Klikk på ordet for mer informasjon
amputere
foreta amputasjon (av) verf: beskjære, ta bort, gjøre innhogg i
Klikk på ordet for mer informasjon
analysere
foreta en analyse
Klikk på ordet for mer informasjon
anestesere
bedøve
Klikk på ordet for mer informasjon
anglifisere
gi et engelsk preg
Klikk på ordet for mer informasjon
animalisere
impregnere bomullstøy med nitrogenholdige stoffer slik at det kan farges med ullfargestoff
Klikk på ordet for mer informasjon
animere
oppmuntre, tilskynde, inspirere, gjøre opprømt
Klikk på ordet for mer informasjon
annektere
tilegne seg, ta med makt
Klikk på ordet for mer informasjon
annullere
tilbakekalle, oppheve, erklære ugyldig
Klikk på ordet for mer informasjon
anodisere
gi metall et oksidlag i et elektrolytisk bad der metallet er knyttet til anoden i en ytre spenningskilde
Klikk på ordet for mer informasjon
anonymisere
gjøre anonym
Klikk på ordet for mer informasjon
antecedere
gå foran, ha fortrinnsrett
Klikk på ordet for mer informasjon
antedatere
skrive en tidligere dato på brev el. dokument enn den som egentlig er den rette
Klikk på ordet for mer informasjon
antesipere
foregripe; behandle en sak før den står for tur
Klikk på ordet for mer informasjon
antikisere
etterligne gammel stil, særlig antikken; arkaisere
Klikk på ordet for mer informasjon
antikommutere
i matematikk: at rekkefølgen på operandene til en binær operator har noe å si, f.eks. om hg != gh, men at hg = -gh. se også kommutere
Klikk på ordet for mer informasjon
apokopere
ha apokope
Klikk på ordet for mer informasjon
apoteosere
opphøye til gud
Klikk på ordet for mer informasjon
appellere
anke, vende seg til noen med bønn om medhold; ha appell ti
Klikk på ordet for mer informasjon
appersipere
tilegne seg, oppfatte
Klikk på ordet for mer informasjon
applaudere
hylle med klapping, tilrop e l, klappe
Klikk på ordet for mer informasjon
applikere
anbringe, feste; sy eller lime stoffbiter på annet stoff til pynt
Klikk på ordet for mer informasjon
applisere
bruke, anvende, tilpasse
Klikk på ordet for mer informasjon
apportere
om hund: hente noe og levere til hundens herre
Klikk på ordet for mer informasjon
appretere
gi appretur, en form for etterbehandling av vevde og strikkede stoffer.
Klikk på ordet for mer informasjon
approbere
godkjenne
Klikk på ordet for mer informasjon
approksimere
tilnærme
Klikk på ordet for mer informasjon
appropriere
tilegne seg (jordeiendom).
Klikk på ordet for mer informasjon
arbitrere
beregne vekselskurser
Klikk på ordet for mer informasjon
argumentere
sette fram argumenter
Klikk på ordet for mer informasjon
arkaisere
etterligne gammel stil el. uttrykksmåte
Klikk på ordet for mer informasjon
arkivere
legge i arkiv
Klikk på ordet for mer informasjon
armere
styrke (en bygningsdel e l) med armering mil.: utruste, væpne (festning, fartøy); gjøre (mine, torpedo o l) i stand til å eksplodere
Klikk på ordet for mer informasjon
arrangere
ordne; planlegge, plassere, stelle til, tilrettelegge
Klikk på ordet for mer informasjon
arrestere
sette fast, fengsle midlertidig (til etterforskningen er ferdig og dommen er avsagt) påpeke at noe ikke er riktig
Klikk på ordet for mer informasjon
arrivere
spøk.: komme (til et sted)
Klikk på ordet for mer informasjon
arrondere
avrunde, runde, gi hensiktsmessige grenser
Klikk på ordet for mer informasjon
artikulere
uttale
Klikk på ordet for mer informasjon
asfaltere
legge asfalt
Klikk på ordet for mer informasjon
asossiere
binde, knytte sammen ved assosiasjon, slutte seg til
Klikk på ordet for mer informasjon
aspirere
trå, strebe (etter) uttale en språklyd med en tydelig pustelyd
Klikk på ordet for mer informasjon
assistere
hjelpe, medvirke
Klikk på ordet for mer informasjon
assurere
forsikre
Klikk på ordet for mer informasjon
atomisere
dele opp i småbiter, pulverisere
Klikk på ordet for mer informasjon
attestere
bekrefte (skriftlig)
Klikk på ordet for mer informasjon
attraktere
tiltrekke, både i overført og direkte betydning.
Klikk på ordet for mer informasjon
attribuere
angi som sannsynlig opphavsmann, tillegge, tilskrive
Klikk på ordet for mer informasjon
automatisere
gjøre automatisk, ta i bruk et automatisk system
Klikk på ordet for mer informasjon
avalere
kausjonere for en veksel
Klikk på ordet for mer informasjon
avansere
fare, rykke framover, bli forfremmet
Klikk på ordet for mer informasjon
avbalansere
sette, holde i likevekt
Klikk på ordet for mer informasjon
avdramatisere
gjøre mindre dramatisk
Klikk på ordet for mer informasjon
avertere
kunngjøre ved annonse
Klikk på ordet for mer informasjon
avkriminalisere
ikke la bli rammet av straffeloven
Klikk på ordet for mer informasjon
avmagnetisere
gjøre ikke-magnetisk
Klikk på ordet for mer informasjon
avmarsjere
marsjere av sted
Klikk på ordet for mer informasjon
avmytologisere
om bibeltolkning: tolke på grunnlag av moderne vitenskap. fjerne det mystiske ved (noe)
Klikk på ordet for mer informasjon
avpatruljere
patruljere
Klikk på ordet for mer informasjon
avpolitisere
gjøre upolitisk
Klikk på ordet for mer informasjon
avreagere
få utløsning for psykisk spenningstilstand
Klikk på ordet for mer informasjon
avspasere
ta fri fra arbeidet i så lang tid som en før har jobbet overtid
Klikk på ordet for mer informasjon
bagatellisere
gjøre til en bagatell, gjøre ubetydelig
Klikk på ordet for mer informasjon
balansere
holde jevnt, i likevekt, ha balansegang.
Klikk på ordet for mer informasjon
balkanisere
dele opp i småstater, skape politisk kaos
Klikk på ordet for mer informasjon
ballottere
foreta hemmelig avstemning, opphavlig med svarte og hvite kuler, nå med stemmesedler
Klikk på ordet for mer informasjon
balsamere
behandle et lik med urter el. kjemikalier slik at det ikke råtner
Klikk på ordet for mer informasjon
banalisere
gjøre banal
Klikk på ordet for mer informasjon
bandasjere
legge bandasje på
Klikk på ordet for mer informasjon
barbere
rake, ta av seg skjegget, skjære bort
Klikk på ordet for mer informasjon
bardunere
avstøtte, stive av med barduner
Klikk på ordet for mer informasjon
barrikadere
sperre med barrikader, blokkere
Klikk på ordet for mer informasjon
basere
bygge på, ha som grunnlag for noe, stasjonere.
Klikk på ordet for mer informasjon
bavardere
skravle. kommer av det franske bavarder som nettopp betyr å prate, skravle
Klikk på ordet for mer informasjon
billettere
selge billetter.
Klikk på ordet for mer informasjon
bivuakkere
ligge i bivuakk, dvs. i ein millitærleir under åpen himmel.
Klikk på ordet for mer informasjon
blamere
refl: skjemme seg ut, gjøre seg til latter
Klikk på ordet for mer informasjon
blasonere
beskrive våpenskjol
Klikk på ordet for mer informasjon
blokkere
sperre av, avstenge tilgangen ved blokade, forhindre tilgang av arbeidskraft; sette en type på hodet eller ved andre typografisk påfallende tegn angi at en eller flere bokstaver siden vil bli satt inn på denne plassen
Klikk på ordet for mer informasjon
bokstavere
stave
Klikk på ordet for mer informasjon
bombardere
beskyte intenst og vedholdende med tungt skyts; kaste på uten stans
Klikk på ordet for mer informasjon
brassere
trekke (matlaging)
Klikk på ordet for mer informasjon
bravere
braute
Klikk på ordet for mer informasjon
bresere
steke ved svak og fuktig varme
Klikk på ordet for mer informasjon
briljere
glimre med ytre opptreden, fremragende dyktighet
Klikk på ordet for mer informasjon
brodere
1 sy prydsøm
2 i fotball: drible og småspille
Klikk på ordet for mer informasjon
budsjettere
sette opp på budsjett; beregne utgiftene til avsette på budsjett
Klikk på ordet for mer informasjon
byråkratisere
gjøre byråkratisk, tungvinn
Klikk på ordet for mer informasjon
celebrere
høytideligholde, feire. kan også staves 'selebrere'
Klikk på ordet for mer informasjon
chevrotere
synge med skjelvende stemme
Klikk på ordet for mer informasjon
cyanidisere
herde stål ved hjelp av cyanid
Klikk på ordet for mer informasjon
damascere
gi metall mønster ved etsing av en overflate der jern og stål veksler
Klikk på ordet for mer informasjon
dandere
ordne, pynte, ofte for å dekke over en liten mangel ved noe
Klikk på ordet for mer informasjon
datere
sette dato på tidfeste refl: skrive seg fra
Klikk på ordet for mer informasjon
debattere
drøfte, diskutere
Klikk på ordet for mer informasjon
debitere
føre inn på debetsiden av en konto
Klikk på ordet for mer informasjon
debutere
særlig for kunstnere og idrettsutøvere, stå fram eller gjøre noe for første gang
Klikk på ordet for mer informasjon
dechiffrere
overføre chiffertekst til klartekst, forsøke å lese/tyde håndskrift
Klikk på ordet for mer informasjon
dedikere
fullstendig gi til en person, aktivitet eller sak.
Klikk på ordet for mer informasjon
dedisere
tilegne noe som æresbevisning
Klikk på ordet for mer informasjon
dedusere
motsatte av indusere, utlede, slutte seg til, bevise det enkelte (spesielle) ut fra det allmenne (generelle)
Klikk på ordet for mer informasjon
deeskalere
trappe ned
Klikk på ordet for mer informasjon
defenestrere
kaste noen eller noe ut av en (ofte høy) posisjon
Klikk på ordet for mer informasjon
defilere
marsjere i linje (ved parade)
Klikk på ordet for mer informasjon
definere
Å bestemme hva noe er
Klikk på ordet for mer informasjon
deflatere
utsette for deflasjon, altså tiltak som fører til prisfall og økning i pengeverdien
Klikk på ordet for mer informasjon
deflorere
trenge gjennom jomfruhinnen (ved samleie med en jomfru)
Klikk på ordet for mer informasjon
deformere
endre formen på, misdanne
Klikk på ordet for mer informasjon
defragmentere
(fra dataverden) gjøre slik at ingen filer er fragmenterte
Klikk på ordet for mer informasjon
degenerere
tape artsegenskapene sine, forfalle moralsk og åndelig, få til å forfalle
Klikk på ordet for mer informasjon
degradere
gi lavere grad/rang. det motsatte av gradering.
Klikk på ordet for mer informasjon
dehydrere
fjerne vann fra kjemisk forbindelse; med.: tørke ut
Klikk på ordet for mer informasjon
deklamere
si fram, lese opp (dikt o.l.) tale, snakke høyttravende, svulstig
Klikk på ordet for mer informasjon
deklarere
erklære, kunngjøre; gi orientering om en vare, særlig til tollvesen
Klikk på ordet for mer informasjon
deklassere
sette ned i lavere klasse
Klikk på ordet for mer informasjon
dekomponere
oppløse, bryte ned, spalte
Klikk på ordet for mer informasjon
dekorere
lage noe fint
Klikk på ordet for mer informasjon
dekretere
bestemme, påby
Klikk på ordet for mer informasjon
dekupere
skjære (ut), klippe, sage opp, stykke ut; skjære ut figurer i papp eller treplater som gjennombrutt arbeid
Klikk på ordet for mer informasjon
delabialisere
gjøre språklyd urundet, f.eks. gjøre 'y' til 'i'. motsatt: labialisere.
Klikk på ordet for mer informasjon
delegere
sende person med fullmakt; gi myndighet til å opptre på ens vegne, overdra
Klikk på ordet for mer informasjon
delere
stryke ut
Klikk på ordet for mer informasjon
deliberere
overveie grundig
Klikk på ordet for mer informasjon
dementere
avsanne, erklære for uriktig
Klikk på ordet for mer informasjon
demisjonere
legge ned embete, gå av
Klikk på ordet for mer informasjon
demobilisere
motsatte av demobilisere, å sette krigsstyrkene på frifot, overføre dem til sivil virksomhet
Klikk på ordet for mer informasjon
demokratisere
gjøre (mer) demokratisk
Klikk på ordet for mer informasjon
demolere
rive ned, ødelegge (militæranlegg)
Klikk på ordet for mer informasjon
demonisere
1 fylle med ond åndsmakt
2 framstille noe(n) som demonisk
Klikk på ordet for mer informasjon
demonstrere
vise tydelig og samtidig forklare tydelig legge for dagen tilkjennegi sin mening ved å delta på møte, gå i tog e.l.
Klikk på ordet for mer informasjon
demontere
motsatte av montere, gjøre ubrukelig, ta fra hverandre
Klikk på ordet for mer informasjon
demoralisere
ødelegge el. svekke moralsk, forderve; mil.: ødelegge disiplinen og kampånden hos
Klikk på ordet for mer informasjon
demystifisere
gjøre noe mindre mystisk
Klikk på ordet for mer informasjon
denaturalisere
frata en statsborgerretten eller hjemstavnsretten
Klikk på ordet for mer informasjon
deportere
forvise (brysomme individer) til fjerntliggende strøk med frihetsinnskrenkning
Klikk på ordet for mer informasjon
deprimere
gjøre nedtrykt
Klikk på ordet for mer informasjon
deprivatisere
føre over fra privat til offentlig eie el. drift
Klikk på ordet for mer informasjon
derangere
bringe i uorden, forstyrre
Klikk på ordet for mer informasjon
derivere
språkv: avlede, utlede, mat.: danne avledet funksjon
Klikk på ordet for mer informasjon
desarmere
fjerne skytevåpen; fjerne tennmekanisme fra
Klikk på ordet for mer informasjon
desavuere
ta avstand fra; ikke ta hensyn til, overse
Klikk på ordet for mer informasjon
desentralisere
spre på flere steder; flytte (virksomhet) fra sentrumsområde; delegere myndighet til flere
Klikk på ordet for mer informasjon
desertere
rømme fra krigstjeneste
Klikk på ordet for mer informasjon
desidere
gi desisjon om (regnskap)
Klikk på ordet for mer informasjon
desillusjonere
ta illusjonene fra
Klikk på ordet for mer informasjon
desimere
redusere sterkt, gjøre fåtallig
Klikk på ordet for mer informasjon
desinfisere
rense for smittestoff el. utøy
Klikk på ordet for mer informasjon
desorientere
feilorientere, gi villedende orientering; gjøre forvirret
Klikk på ordet for mer informasjon
destillere
rense en væske el. skille væsker med forskjellig kokepunkt ved fordamping (og fortetning)
Klikk på ordet for mer informasjon
destruere
ødelegge, tilintetgjøre
Klikk på ordet for mer informasjon
detaljere
forklare del for del; dele opp i mindre enheter eller i detaljer; fastsette detaljpris for
Klikk på ordet for mer informasjon
detonere
(få til å) eksplodere synge el. spille falskt, særlig for lavt
Klikk på ordet for mer informasjon
detronisere
avsette, fjerne fra tronen
Klikk på ordet for mer informasjon
devaluere
sette ned pengeverdien
Klikk på ordet for mer informasjon
diagnostisere
stille diagnose
Klikk på ordet for mer informasjon
diagnotisere
stille diagnose
Klikk på ordet for mer informasjon
differensiere
skille seg ut, gjøre annerledes
Klikk på ordet for mer informasjon
differere
avvike, være ulik
Klikk på ordet for mer informasjon
diffundere
spre seg, blande seg
Klikk på ordet for mer informasjon
digitalisere
omgjøre til siffer; gjengi analoge data med digitale data
Klikk på ordet for mer informasjon
digresjonere
gå vekk fra hovedpoenget
Klikk på ordet for mer informasjon
diktere
si foran, lese opp til nedskriving; påby
Klikk på ordet for mer informasjon
dimittere
gi fri fra (dagens) tjeneste, sende bort sende hjem sende opp til avgangseksamen
Klikk på ordet for mer informasjon
dinere
spise diner
Klikk på ordet for mer informasjon
dirigere
lede, sende i en bestemt retning styre, regjere lede et kor el. orkester
Klikk på ordet for mer informasjon
disharmonere
ikke harmonere; ikke passe sammen
Klikk på ordet for mer informasjon
diskontere
1 kjøpe eller selge (en veksel eller annet verdipapir) før forfallsdagen mot rentefradag
2 overf.: ta på forskudd
Klikk på ordet for mer informasjon
diskreditere
bringe i vanry
Klikk på ordet for mer informasjon
diskriminere
gjøre forskjell, behandle urettferdig; fagspråk: se forskjell på, skille fra hverandre
Klikk på ordet for mer informasjon
diskutere
utveksle meninger om, debattere; behandle
Klikk på ordet for mer informasjon
diskvalifisere
utelukke fra idrettskonkuranse p.g.a. regelbrudd; gjøre uskikket
Klikk på ordet for mer informasjon
dispergere
finfordele et stoff i et annet uten at det dannes en løsning
Klikk på ordet for mer informasjon
disponere
ordne, inndele; rå over, benytte; bestemme, planlegge
Klikk på ordet for mer informasjon
disputere
forsvare en avhandling, kjekle
Klikk på ordet for mer informasjon
distansere
1 gå forbi, legge bak seg
2 ta avstand
Klikk på ordet for mer informasjon
distrahere
forstyrre, frata konsentrasjonen, avlede tankene
Klikk på ordet for mer informasjon
distribuere
fordele, sende rundt
Klikk på ordet for mer informasjon
divergere
1 i matematikk: det at to rette linjer fjerner seg mer og mer fra hverandre ettersom de forlenges
2 avvike
Klikk på ordet for mer informasjon
divertere
more, atspre
Klikk på ordet for mer informasjon
dividere
dele på
Klikk på ordet for mer informasjon
dokumentere
bevise, stadfeste (med dokumenter); godtgjøre
Klikk på ordet for mer informasjon
domestisere
gjøre til husdyr, temme; tilpasse dyr, plante til menneskelig eller nytt miljø
Klikk på ordet for mer informasjon
dominere
1 være herre over, rå over, beherske
2 gjøre seg (for mye) gjeldende 3 skjelle, bråke, ståke
Klikk på ordet for mer informasjon
donere
gi bort
Klikk på ordet for mer informasjon
dosere
forelese, undervise, hevde på en selvsikker måte, ta i skole, belære, preke; fastsette el. måle opp en viss dose
Klikk på ordet for mer informasjon
dossere
lage skråning på veibane eller lignende
Klikk på ordet for mer informasjon
dramatisere
gi dramatisk form; bearbeide (prosatekster) for scenen
Klikk på ordet for mer informasjon
drapere
bekle, ordne i smakfulle folder
Klikk på ordet for mer informasjon
drasjere
overtrekke med sukker
Klikk på ordet for mer informasjon
drenere
lede bort vann fra myr, jordstykke gjennom grøft eller rør, lede bort væske fra sår
Klikk på ordet for mer informasjon
dressere
lære opp dyr til lydighet eller til å utføre visse handlinger
Klikk på ordet for mer informasjon
dublere
la to skuespillere skifte om samme rolle; alternere i en rolle; sette opp to samtidige avganger for et rutegående trafikkmiddel; fyre av begge geværløpene raskt etter hverandre uten å forandre anlegg; (i biljard:) støte motstanderens kule mot vantet slik at den kommer tilbake i motsatt retning; overtrekke et metall med et lag finere metall
Klikk på ordet for mer informasjon
duellere
være i duell
Klikk på ordet for mer informasjon
dupere
imponere; bløffe, blende
Klikk på ordet for mer informasjon
duplisere
1 lage i to eksemplarer; ta duplikat av; mangfoldiggjøre
2 inngi duplikk
Klikk på ordet for mer informasjon
editere
redigere; endre
Klikk på ordet for mer informasjon
effektivisere
gjøre mer effektivt
Klikk på ordet for mer informasjon
effektuere
utføre, sette i verk
Klikk på ordet for mer informasjon
egalisere
gjøre egal, altså jevn, ensartet, homogen, likevektig, rolig etc.
Klikk på ordet for mer informasjon
ejakulere
utstøte, framstøte
Klikk på ordet for mer informasjon
eksaminere
gi spørsmål, oppgaver ved muntlig eksamen, prøve, spørre ut nøye og strengt
Klikk på ordet for mer informasjon
eksegere
fortolke, særlig bibeltekst
Klikk på ordet for mer informasjon
eksekvere
(dataprogram) utføre (fra eng.: execute)
Klikk på ordet for mer informasjon
eksellere
utmerke seg, vise dyktighet
Klikk på ordet for mer informasjon
eksemplifisere
vise med eksempler; gi eksempler på e- forfatterens hovedidé
Klikk på ordet for mer informasjon
ekserpere
skrive utdrag eller sitat fra (bok, dokument); velge ut tekststeder
Klikk på ordet for mer informasjon
ekshalere
puste ut
Klikk på ordet for mer informasjon
eksistere
være til, finnes; forekomme opprettholde livet
Klikk på ordet for mer informasjon
eksklamere
rope ut
Klikk på ordet for mer informasjon
ekskludere
utelukke
Klikk på ordet for mer informasjon
ekspandere
bli større, vokse, øke, bre seg
Klikk på ordet for mer informasjon
ekspedere
behandle en kunde
Klikk på ordet for mer informasjon
eksperimentere
gjøre eksperimenter; prøve nye framgangsmåter
Klikk på ordet for mer informasjon
eksplisittere
gjøre eksplisitt
Klikk på ordet for mer informasjon
eksploatere
dra nytte av; utnytte; misbruke
Klikk på ordet for mer informasjon
eksplodere
sprenges, smelle, detonere overført betydning: la følelser få plutselig utløp; plutselig øke intensiteten
Klikk på ordet for mer informasjon
eksponere
belyse, framheve; blottstille; la lys virke på
Klikk på ordet for mer informasjon
eksportere
selge til utlandet, utføre
Klikk på ordet for mer informasjon
ekspropriere
foreta ekspropriasjon
Klikk på ordet for mer informasjon
ekstemporere
lese, oversette ukjent tekst
Klikk på ordet for mer informasjon
eksternalisere
gjøre ekstern
Klikk på ordet for mer informasjon
ekstingvere
(jur.) utslette (noens rett)
Klikk på ordet for mer informasjon
ekstrahere
trekke ut, gjøre utdrag av, trekke ut en bestanddel av et sammensatt stoff
Klikk på ordet for mer informasjon
ekstrapolere
beregne ukjente størrelser ut fra størrelser en kjenner
Klikk på ordet for mer informasjon
ekvilibrere
bringe i balanse eller likevekt
Klikk på ordet for mer informasjon
ekvipere
utstyre (med klær)
Klikk på ordet for mer informasjon
ekvivalere
ha samme verdi som, svare til, oppveie
Klikk på ordet for mer informasjon
elektrifisere
gjøre elektrisk; legge om til elektrisk drift
Klikk på ordet for mer informasjon
elektrisere
1 gjøre elektrisk
2 i overført betydning: oppildne, begeistre
Klikk på ordet for mer informasjon
elevere
heve, løfte (til høyere nivå)
Klikk på ordet for mer informasjon
eliminere
fjerne
Klikk på ordet for mer informasjon
eloksere
gjøre aluminium mer motstandsdyktig ved kunstig oksidering
Klikk på ordet for mer informasjon
elongere
strekke ut, gjøre lenger, forlenge
Klikk på ordet for mer informasjon
eludere
unnvike, fortolke, bortforklare
Klikk på ordet for mer informasjon
emaljere
dekke med emalje
Klikk på ordet for mer informasjon
emansipere
frigjøre, gjøre uavhengig, likestille
Klikk på ordet for mer informasjon
emballere
pakke inn
Klikk på ordet for mer informasjon
embarkere
innskipe, ta om bord; gå om bord
Klikk på ordet for mer informasjon
emigrere
utvandre, flytte til et annet land
Klikk på ordet for mer informasjon
emittere
sende ut, for eksempel elektroner; utstede verdipapirer
Klikk på ordet for mer informasjon
employere
sysselsette, beskjeftige; nytte, anvende
Klikk på ordet for mer informasjon
emulere
imitere oppførsel eller funksjonalitet (særlig innen edb)
Klikk på ordet for mer informasjon
emulgere
danne en emulsjon (blanding av to væsker som ikke er oppløselige i hverandre)
Klikk på ordet for mer informasjon
enervere
gjøre nervøs, irritere
Klikk på ordet for mer informasjon
ensilere
konservere fôr i silo ved å syre rått gress
Klikk på ordet for mer informasjon
epilere
fjerne hår
Klikk på ordet for mer informasjon
erigere
reise opp, gjøre stiv (jf.ereksjon)
Klikk på ordet for mer informasjon
erodere
særlig om vær og vann på jordoverflaten: grave, tære; lage erosjon
Klikk på ordet for mer informasjon
erotisere
gjøre erotisk; prege med erotikk
Klikk på ordet for mer informasjon
eskalere
øke i intensitet og omfang; trappe opp (særlig om krig)
Klikk på ordet for mer informasjon
eskapere
flykte, komme seg unna
Klikk på ordet for mer informasjon
eskortere
ledsage; følge som eskorte
Klikk på ordet for mer informasjon
estetisere
legge (for) stor vekt på det estetiske
Klikk på ordet for mer informasjon
estimere
verdsette, bry seg om anslå, vurdere (særlig i tall)
Klikk på ordet for mer informasjon
etablere
grunnlegge, opprette
Klikk på ordet for mer informasjon
europeisere
gjøre europeisk
Klikk på ordet for mer informasjon
evakuere
flytte (fra et truet område)
Klikk på ordet for mer informasjon
evaluere
verdsette, vurdere
Klikk på ordet for mer informasjon
evaporere
fordampe, utdunste, lage ferskvann ved hjelp av evaporator
Klikk på ordet for mer informasjon
evokere
fremkalle, vekke (en reaksjon), stevne, innkalle
Klikk på ordet for mer informasjon
fabrikkere
1framstille, lage fabrikkmessig
2 dikte opp
Klikk på ordet for mer informasjon
fabulere
dikte, fantasere
Klikk på ordet for mer informasjon
faktorisere
dele opp et tall i (flest mulig) faktorer
Klikk på ordet for mer informasjon
fakturere
sette opp faktura; beregne i faktura
Klikk på ordet for mer informasjon
fallere
fallere (falle´re) v2 (gj it. fra lat. ´svikte´, jf norr fallera) 1 gå fallitt 2 slå feil, mislykkes (fra http://www.ordnett.no/ordbok.html?search=fallere&publications=4&art_id=137736)
Klikk på ordet for mer informasjon
falsifisere
motsatte av verifisere.
Klikk på ordet for mer informasjon
fantasere
slippe fantasien løs, dagdrømme tale i ørske, villelse mus.: spille noe som en komponerer i øyeblikket, improvisere
Klikk på ordet for mer informasjon
fascinere
fengsle sterkt, beta
Klikk på ordet for mer informasjon
fasilitere
legge til rette for, gjøre mulig
Klikk på ordet for mer informasjon
favorisere
gi særlige fordeler, foretrekke
Klikk på ordet for mer informasjon
feriere
ha ferie, være på ferie
Klikk på ordet for mer informasjon
fertilisere
Å fertilisere er (1) å befrukte. ... (2) å gjøre fruktbar. ... (3) å bidra til øket vekst ved å gjødsle les mer her.
Klikk på ordet for mer informasjon
fetere
feire, hylle, gjøre stas på
Klikk på ordet for mer informasjon
figurere
stå, være oppført, oppløse i figurer, utføre visse dansetrinn el. turer, forsyne med figurer, pryde.
Klikk på ordet for mer informasjon
fiksere
behandle fotografisk film kjemisk slik at den tåler lys, fastsette; feste i en viss stilling, stirre stivt på; konsentrere (sterkt) om
Klikk på ordet for mer informasjon
filetere
skjære til filet
Klikk på ordet for mer informasjon
filmatisere
bearbeide et litterært verk for film
Klikk på ordet for mer informasjon
filosofere
dyrke filosofi, gruble, granske, filosofere
Klikk på ordet for mer informasjon
filtrere
sile, rense gjennom filter overf: fjerne noe overflødig el. uønsket
Klikk på ordet for mer informasjon
finansiere
skaffe den nødvendige kapital, skyte penger inn i
Klikk på ordet for mer informasjon
finere
lime finer på
Klikk på ordet for mer informasjon
fingere
finne på, dikte opp, simulere
Klikk på ordet for mer informasjon
finjustere
justere (mer) nøyaktig
Klikk på ordet for mer informasjon
fisjonere
spalte seg ; dele opp, splitte
Klikk på ordet for mer informasjon
flambere
1. desinfisere instrumenter i flamme.
2. helle alkohol over en matrett og tenne på den
Klikk på ordet for mer informasjon
flanere
slentre, drive sorgløst omkring
Klikk på ordet for mer informasjon
flattere
forskjønne, kle; smigre
Klikk på ordet for mer informasjon
floragrafere
sende floragram
Klikk på ordet for mer informasjon
florere
ha framgang, vokse, blomstre; utfolde seg
Klikk på ordet for mer informasjon
fluktere
svinge, bølge, variere (for eksempel om kurs, pris)
Klikk på ordet for mer informasjon
fluorescere
vise fluorescens (det at et stoff ved bestråling selv sender ut lys)
Klikk på ordet for mer informasjon
fokusere
1 variere plasseringen av optiske linser for å få skarpest mulig bilde av et objekt
2 bringe i søkelyset, konsentrere oppmerksomheten om
Klikk på ordet for mer informasjon
formatere
fastsette format eller (brev) oppstilling; i edb: gjøre (diskett/harddisk) klar til bruk
Klikk på ordet for mer informasjon
formere
danne en viss form; ordne fag.: tilskjære bokpermer refl: gi opphav til ny generasjon
Klikk på ordet for mer informasjon
formulere
gi språklig form
Klikk på ordet for mer informasjon
forprosjektere
lage forprosjekt
Klikk på ordet for mer informasjon
forsere
1 påskynde sterkt
2 trenge seg igjennom eller inn i
Klikk på ordet for mer informasjon
forskuttere
betale eller bevilge på forskudd
Klikk på ordet for mer informasjon
fosforescere
lyse uten varme
Klikk på ordet for mer informasjon
fotografere
ta fotografi el. film av
Klikk på ordet for mer informasjon
fraksjonere
1. splitte, dele opp i sine enkelte bestanddeler; adjektiv i perfektum partisipp: fraksjonert
2. kjemi: skille lettflyktige stoffer i en blanding fra de tungflyktige ved destillasjon
Klikk på ordet for mer informasjon
framdatere
gi brev eller lignende en senere dato enn den dagen det skrives
Klikk på ordet for mer informasjon
frankere
sette frimerke på, betale porto for (på forhånd)
Klikk på ordet for mer informasjon
frappere
gjøre inntrykk på; forbløffe
Klikk på ordet for mer informasjon
frasere
mus.: gjengi en musikalsk periode poengtere tale ved pauser, rytme og trykk
Klikk på ordet for mer informasjon
fraternisere
ha samkvem med fienden
Klikk på ordet for mer informasjon
frekventere
besøke ofte (og regelmessig)
Klikk på ordet for mer informasjon
frisere
ordne, stelle, sette opp håret, bearbeide, forbedre, polere; fjerne det originale el. personlige
Klikk på ordet for mer informasjon
fritere
koke el. steke i frityr
Klikk på ordet for mer informasjon
frottere
gni (huden) kraftig med grovt stoff
Klikk på ordet for mer informasjon
fundere
underbygge, basere, grunne, spekulere, gruble
Klikk på ordet for mer informasjon
fungere
gjøre tjeneste (som) virke, gå, funksjonere; fylle oppgaven sin
Klikk på ordet for mer informasjon
funksjonere
fungere, virke, gå
Klikk på ordet for mer informasjon
furasjere
skaffe furasje
Klikk på ordet for mer informasjon
furnere
forsyne, utruste
Klikk på ordet for mer informasjon
fusjonere
slutte seg sammen, gå sammen i en fusjon
Klikk på ordet for mer informasjon
førtidspensjonere
gi førtidspensjon
Klikk på ordet for mer informasjon
galoppere
1. springe i galopp. overført betydning: fare, utvikle seg fort;
2. ri i galopp.
Klikk på ordet for mer informasjon
galvanisere
dekke gjenstander med metall ved hjelp av elektrolyse, forsinke
Klikk på ordet for mer informasjon
garantere
stille sikkerhet for, gå god for, borge for
Klikk på ordet for mer informasjon
gardere
verne, sikre, vokte bruke flere tegn på én kamp i tipping
Klikk på ordet for mer informasjon
garnere
besette, kante
Klikk på ordet for mer informasjon
garnisonere
ligge i garnison
Klikk på ordet for mer informasjon
garrotere
henrette ved bruk av garot, kvele med en løkke rundt halsen.
Klikk på ordet for mer informasjon
generalisere
gi allmenn gyldighet; stille opp allmenne regler på grunnlag av enkelttilfeller
Klikk på ordet for mer informasjon
generere
avle, frambringe, danne
Klikk på ordet for mer informasjon
gentrifisere
forvandle arbeiderklassestrøk, gjerne nære sentrum til bydeler for grupper som er mer velstående
Klikk på ordet for mer informasjon
gerere
refl: opptre, oppføre seg; geberde seg
Klikk på ordet for mer informasjon
gestikulere
bruke bevegelser for å uttrykke følelser
Klikk på ordet for mer informasjon
giljotinere
halshogge med giljotin
Klikk på ordet for mer informasjon
girere
overdra, overføre, endossere, betale (et beløp) over giro
Klikk på ordet for mer informasjon
glassere
legge glasur på (glasere er også godtatt som skrivemåte)
Klikk på ordet for mer informasjon
glorifisere
forherlige, berømme
Klikk på ordet for mer informasjon
gradere
inndele i grader avpasse konsentrere en saltoppløsning ved inndamping
Klikk på ordet for mer informasjon
granulere
i næringsmiddelindustri og farmasi: omforme et stoff til små korn el. gryn, oftest ved smelting og deretter rask avkjøling .
Klikk på ordet for mer informasjon
grassere
herje, rase
Klikk på ordet for mer informasjon
gratinere
gi en matrett sterk (over)varme i stekeovn slik at den får en gyllenbrun skorpe
Klikk på ordet for mer informasjon
gratulere
ønske til lykke
Klikk på ordet for mer informasjon
gravere
risse inn bokstaver, figurer i en hard overflate (glass, metall, tre e l)
Klikk på ordet for mer informasjon
griljere
vende stykker av kjøtt el. fisk i egg og knust kavring, og deretter steke el. smultkoke, panere
Klikk på ordet for mer informasjon
gymnastisere
drive gymnastikk
Klikk på ordet for mer informasjon
hallusinere
ha hallusinasjoner
Klikk på ordet for mer informasjon
halvere
dele i to like store deler
Klikk på ordet for mer informasjon
håndtere
arbeide med, behandle
Klikk på ordet for mer informasjon
harmonere
stemme overens, passe godt sammen.
Klikk på ordet for mer informasjon
harmonisere
sette akkorder til en melodi; utsette en melodi for flere stemmer samordne, få til å stemme overens
Klikk på ordet for mer informasjon
harpesere
kan også skrives herpesere, ødelegge, skamfere
Klikk på ordet for mer informasjon
harpunere
treffe, drepe med harpun
Klikk på ordet for mer informasjon
harryfisere
gjøre mer harry eller sjuskete ved styling eller ved bevisst "tilsmussing" av en i utgangspunktet ærverdig ting.
Klikk på ordet for mer informasjon
harselere
gjøre narr av, drive ap med
Klikk på ordet for mer informasjon
havarere
lide havari, forlise bli skadet el. ødelagt overført betydning: en havarert person mislykket, ødelagt, hun har to havarerte ekteskap bak seg .
Klikk på ordet for mer informasjon
hektografere
mangfoldiggjøre ved hjelp av hektograf
Klikk på ordet for mer informasjon
hermetisere
legge ned matvarer hermetisk
Klikk på ordet for mer informasjon
heroisere
betrakte, dyrke som helt
Klikk på ordet for mer informasjon
herpesere
kan også skrives harpesere, ødelegge, skamfere
Klikk på ordet for mer informasjon
homogenisere
gjøre homogen; behandle melk slik at fettkulene blir knust og jevnt fordelt
Klikk på ordet for mer informasjon
homologere
gjøre ensartet, i samsvar med en viss standard
Klikk på ordet for mer informasjon
hospitere
ta del i undervisning i enkelte timer el. fag uten å være fast elev
Klikk på ordet for mer informasjon
hovere
vise triumf el. skadefryd
Klikk på ordet for mer informasjon
hovmesterere
opptre overlegent belærende overfor en, ta i skole
Klikk på ordet for mer informasjon
humanisere
gjøre (mer) human
Klikk på ordet for mer informasjon
husbankfinansiere
finansiere ved lån i den norske stats husbank
Klikk på ordet for mer informasjon
husere
ødelegge, herje, bråke spøk.: bo
Klikk på ordet for mer informasjon
hybridisere
frembringe hybrider
Klikk på ordet for mer informasjon
hydrere
tilføre vann
Klikk på ordet for mer informasjon
hygienisere
fjerne smitte- og giftstoffer fra noe
Klikk på ordet for mer informasjon
hyperventilere
en litt uheldig pustemåte som kan medføre avsviming
Klikk på ordet for mer informasjon
hypnotisere
bringe i hypnose; trollbinde, fengsle
Klikk på ordet for mer informasjon
identifisere
1. kjenne igjen, fastslå identiteten av 2. refl.: regne seg som ett med, ha samfølelse med 3. påvise identitet mellom (to el. flere ting), bringe under samme begrep
Klikk på ordet for mer informasjon
idyllisere
lage idyll av, framstille idyllisk
Klikk på ordet for mer informasjon
ignorere
ikke bry seg om, overse
Klikk på ordet for mer informasjon
illudere
etterligne på en overbevisende måte
Klikk på ordet for mer informasjon
illuminere
lyse opp på en festlig måte særl om e forh: fargelegge el. forgylle bilder og forbokstaver i et håndskrift
Klikk på ordet for mer informasjon
illusjonere
inngi illusjoner
Klikk på ordet for mer informasjon
illustrere
utstyre tekst, bok og lignende med opplysende bilder; gjøre tydelig
Klikk på ordet for mer informasjon
imitere
etterape
Klikk på ordet for mer informasjon
immatrikulere
innskrive som student ved universitet el. høgskole
Klikk på ordet for mer informasjon
immigrere
innvandre
Klikk på ordet for mer informasjon
immivere
annet ord for teleportering
Klikk på ordet for mer informasjon
implementere
integrerer materialet sammen med annet
Klikk på ordet for mer informasjon
implisere
medføre, føre til, blande inn, gjøre delaktig
Klikk på ordet for mer informasjon
implodere
briste på grunn av trykk innover
Klikk på ordet for mer informasjon
imponere
gjøre inntrykk, inngi respekt
Klikk på ordet for mer informasjon
importere
innføre fra utlandet
Klikk på ordet for mer informasjon
impregnere
sette inn stoff, materiale med spesielle løsninger til vern mot væte, sopp
Klikk på ordet for mer informasjon
improvisere
lage, skape, frambringe noe på stående fot.
Klikk på ordet for mer informasjon
inaugurere
høytidelig innvie eller innsette
Klikk på ordet for mer informasjon
indeksere
lage en samling av informasjon som en søkemotor lett kan bruke for å finne informasjon
Klikk på ordet for mer informasjon
indikere
angi, tyde på måle ved hjelp av indikator
Klikk på ordet for mer informasjon
individualisere
fremheve særpreg hos et individ; tilpasse til det enkelte individ
Klikk på ordet for mer informasjon
individuere
gi individuell form; differensiere; spesialisere
Klikk på ordet for mer informasjon
indoktrinere
(forsøke å)forandre mening hos noen ved hjelp av systematisk påvirkning
Klikk på ordet for mer informasjon
indusere
framkalle elektrisk spenning eller magnetisme ved induksjon, framkalle induksjon i en organisme
Klikk på ordet for mer informasjon
industrialisere
omdanne til fabrikkmessig drift
Klikk på ordet for mer informasjon
infiltrere
trenge inn i, gjennomtrenge drive infiltrasjon
Klikk på ordet for mer informasjon
infisere
smitte, innføre smittestoff
Klikk på ordet for mer informasjon
informere
gi opplysning (om noe), underrette
Klikk på ordet for mer informasjon
inhalere
ånde inn (f.eks.: legemiddel el. tobakksrøyk)
Klikk på ordet for mer informasjon
inherere
henge fast ved, være iboende; fastholde
Klikk på ordet for mer informasjon
initiere
ta initiativet til, begynne, sette i gang
Klikk på ordet for mer informasjon
injisere
sprøyte inn (i levende vev)
Klikk på ordet for mer informasjon
injuriere
ærekrenke, fornærme
Klikk på ordet for mer informasjon
inkludere
innbefatte, omfatte
Klikk på ordet for mer informasjon
inkorporere
nnlemme, innarbeide
Klikk på ordet for mer informasjon
inneksersere
øve inn
Klikk på ordet for mer informasjon
innkassere
kassere inn, drive inkasso, ta imot, få
Klikk på ordet for mer informasjon
innklarere
klarere ved ankomst
Klikk på ordet for mer informasjon
innkvartere
legge i kvarter
Klikk på ordet for mer informasjon
innlevere
levere inn
Klikk på ordet for mer informasjon
innlosjere
la få losji
Klikk på ordet for mer informasjon
innovere
fornye, forynge, innføre noe nytt
Klikk på ordet for mer informasjon
inseminere
overføre sæd på kunstig måte
Klikk på ordet for mer informasjon
insinuere
antyde, beskylde på en fordekt måte
Klikk på ordet for mer informasjon
insistere
holde, stå fast ved
Klikk på ordet for mer informasjon
inspirere
innånde, trekke luft inn, rel: fylle med sin ånd, inngi, gjøre oppglødd, stimulere, påvirke
Klikk på ordet for mer informasjon
inspisere
etterse, undersøke noe (for å se om det er i orden)
Klikk på ordet for mer informasjon
installere
legge inn, montere, plassere, innrette
Klikk på ordet for mer informasjon
institusjonalisere
gjøre til institusjon, få i faste former
Klikk på ordet for mer informasjon
instruere
veilede, gi opplæring
Klikk på ordet for mer informasjon
insubordinere
motsatt av subordinere
Klikk på ordet for mer informasjon
integrere
innlemme, innpasse i et hele beregne et integral
Klikk på ordet for mer informasjon
intendere
ha til hensikt, streve etter
Klikk på ordet for mer informasjon
intensivere
gjøre mer effektiv, forsterke
Klikk på ordet for mer informasjon
interessere
gjøre interessert i
Klikk på ordet for mer informasjon
interferere
frambringe interferens
Klikk på ordet for mer informasjon
internalisere
gjøre noe gyldig for en selv, tilegne seg
Klikk på ordet for mer informasjon
internasjonalisere
intergrere i det internasjonale miljøet
Klikk på ordet for mer informasjon
internere
stenge inne, holde på et avgrenset område
Klikk på ordet for mer informasjon
internrevidere
revidere internt i bedriften
Klikk på ordet for mer informasjon
interpellere
sette fram en interpellasjon
Klikk på ordet for mer informasjon
interpolere
forvanske en tekst ved å skyte inn ord, setninger el. hele stykker i den; ut fra kjente funksjonsverdier beregne mellomliggende verdier
Klikk på ordet for mer informasjon
intervenere
1 gripe inn, gå imellom; mekle
2 innfri eller akseptere en veksel for regning av en vekselskyldner
Klikk på ordet for mer informasjon
intonere
ansette tonen, stemme i
Klikk på ordet for mer informasjon
introdusere
føre inn, presentere, gjøre kjent
Klikk på ordet for mer informasjon
invadere
trenge inn i et land el. område
Klikk på ordet for mer informasjon
investere
plassere kapital i noe
Klikk på ordet for mer informasjon
invitere
innby
Klikk på ordet for mer informasjon
involvere
innbefatte, innblande
Klikk på ordet for mer informasjon
ionisere
spalte i ioner, omdanne til ioner
Klikk på ordet for mer informasjon
ironisere
uttale seg ironisk, spotte
Klikk på ordet for mer informasjon
irrigere
vanne, overrisle
Klikk på ordet for mer informasjon
irritere
virke på (en del av) en organisme slik at den blir sår, rød ergre
Klikk på ordet for mer informasjon
islamisere
gjøre (mer) islamsk
Klikk på ordet for mer informasjon
isolere
stenge ute fra omverdenen forsyne med isolasjon
Klikk på ordet for mer informasjon
iterere
gjenta
Klikk på ordet for mer informasjon
jazzifisere
arrangere som jazz, jazze opp
Klikk på ordet for mer informasjon
journalisere
journalføre
Klikk på ordet for mer informasjon
jubilere
ha, feire jubileum
Klikk på ordet for mer informasjon
juryere
underkaste bedømmelse av en jury
Klikk på ordet for mer informasjon
kalibrere
kontrollmåle et skytevåpens kaliber; måle nøye fastlegge skalaen på et måleinstrument
Klikk på ordet for mer informasjon
kalkulere
regne ut
Klikk på ordet for mer informasjon
kampere
1. ligge i (telt)leir; bivuakkere 2. oppholde seg, bo (hvor k-r du nå?)
Klikk på ordet for mer informasjon
kamuflere
forsyne med kamuflasje, gjemme, skjule
Klikk på ordet for mer informasjon
kanalisere
styre i en bestemt retning forsyne med kanal, omdanne elv o.l. til kanal
Klikk på ordet for mer informasjon
kandisere
overtrekke f eks bær, frukt med sukkerbelegg; gjennomsukre og helkonservere
Klikk på ordet for mer informasjon
kanonisere
erklære for hellig erklære for mønstergyldig
Klikk på ordet for mer informasjon
kansellere
tilbakekalle, oppheve, avlyse
Klikk på ordet for mer informasjon
kapitulere
overgi seg til fienden (på visse vilkår), gi tapt
Klikk på ordet for mer informasjon
karakterisere
kjennetegne, særmerke beskrive, framstille særpreget ved noe
Klikk på ordet for mer informasjon
karamellisere
smelte og avkjøle sukkermasse (til karamell)
Klikk på ordet for mer informasjon
karbonisere
impregnere papirbakside med fargestoff, så skrift kan kopieres på underliggende papir
Klikk på ordet for mer informasjon
karikere
tegne, lage karikatur, fordreie, forvrenge
Klikk på ordet for mer informasjon
kartonere
binde inn (bok) i kartong
Klikk på ordet for mer informasjon
kåsere
holde kåseri
Klikk på ordet for mer informasjon
kassere
vrake, kaste
Klikk på ordet for mer informasjon
kastrere
fjerne kjønnskjertlene
Klikk på ordet for mer informasjon
katalogisere
lage katalog over, føre inn i katalog
Klikk på ordet for mer informasjon
katalysere
virke som katalysator på, påskynde
Klikk på ordet for mer informasjon
kategorisere
klassifisere, putte inn i en kategori
Klikk på ordet for mer informasjon
katekisere
undervise i religion gjennom spørsmål og svar, overhøre
Klikk på ordet for mer informasjon
kavitere
kavitasjon; propellens virkningsgrad forringes ved at den pisker vannet til skum isteden for å skyve vannet.
Klikk på ordet for mer informasjon
klarere
ordne med papirer og betale avgifter for varesending, skip og lignende; kontrollere og godkjenne
Klikk på ordet for mer informasjon
klassifisere
ordne, dele inn i klasser el. grupper
Klikk på ordet for mer informasjon
koagulere
størke, strivne, levre seg.
Klikk på ordet for mer informasjon
kodifisere
arbeide sammen lover og rettsregler for et rettsområde til et lovverk.
Klikk på ordet for mer informasjon
kokettere
gjøre seg kokett, interessant, flørte
Klikk på ordet for mer informasjon
kokkelere
sysle med matlaging, lage mat
Klikk på ordet for mer informasjon
kokkerere
lage mat
Klikk på ordet for mer informasjon
kollabere
falle sammen (på grunn av sykdom, f.eks. besvime); kollapse
Klikk på ordet for mer informasjon
kollaborere
samarbeide (med fienden)
Klikk på ordet for mer informasjon
kollasjonere
sammenligne (to tekster) linje for linje
Klikk på ordet for mer informasjon
kollektivisere
gjøre til felleseie, opprette (statlig) fellesdrift
Klikk på ordet for mer informasjon
kollidere
støte sammen, falle sammen, komme i strid, konflikt med
Klikk på ordet for mer informasjon
kollokvere
delta i kollokvium, altså drøfting/gjennomgåing av eksamenspensum
Klikk på ordet for mer informasjon
kolonisere
grunnlegge koloni, gjøre til koloni
Klikk på ordet for mer informasjon
kolportere
drive med dørsalg; fortelle videre
Klikk på ordet for mer informasjon
kombinere
stille sammen
Klikk på ordet for mer informasjon
kommandere
beordre, pålegge en å gjøre noe
Klikk på ordet for mer informasjon
kommentere
gi kommentar til, forklare
Klikk på ordet for mer informasjon
kommersialisere
gi forretningsmessig preg
Klikk på ordet for mer informasjon
kommunisere
meddele, gi underretning; være i forbindelse, på talefot med, ta imot nattverden, gå til alters
Klikk på ordet for mer informasjon
kommutere
forandre retningen på en elektrisk strøm; i matematikk: at rekkefølgen på operandene til en binær operator ikke har noe å si, f.eks. om hg = gh. se også antikommutere
Klikk på ordet for mer informasjon
komparere
sammenlikne; gradbøye
Klikk på ordet for mer informasjon
kompensere
erstatte, utjevne
Klikk på ordet for mer informasjon
kompilere
samle stoff fra andres skrifter og stille det sammen til et litterært produkt. i edb: oversette et program fra problemorientert til maskinorientert språk
Klikk på ordet for mer informasjon
komplettere
gjøre komplett, utfylle
Klikk på ordet for mer informasjon
komplimentere
gi kompliment
Klikk på ordet for mer informasjon
komplisere
gjøre innviklet, vanskelig
Klikk på ordet for mer informasjon
komponere
sette sammen (etter en plan) skape musikk, tonesette
Klikk på ordet for mer informasjon
kompostere
omdanne til kompost
Klikk på ordet for mer informasjon
komprimere
presse, trykke sammen
Klikk på ordet for mer informasjon
kompromittere
stille i dårlige lys, bringe i vanry
Klikk på ordet for mer informasjon
kondemnere
erklære for ubrukelig, for uskikket til reparering
Klikk på ordet for mer informasjon
kondensere
få damp/gass til å gå over til flytende eller fast form
Klikk på ordet for mer informasjon
kondisjonere
1 regulere temperatur og fuktighetsinnhold
2 måle fuktighet i et stoff
Klikk på ordet for mer informasjon
kondolere
utrykke sin medfølelse i en annens sorg .
Klikk på ordet for mer informasjon
konferere
forhandle, rådslå, sammenligne
Klikk på ordet for mer informasjon
konfimere
bekrefte, statfeste; bekrefte i dåpspakten
Klikk på ordet for mer informasjon
konfirmere
bekrefte, stadfeste
Klikk på ordet for mer informasjon
konfiskere
inndra, beslaglegge til fordel for staten
Klikk på ordet for mer informasjon
konfrontere
stille ansikt til ansikt
Klikk på ordet for mer informasjon
kongruere
falle sammen, stemme overens
Klikk på ordet for mer informasjon
konjugere
bøye verb
Klikk på ordet for mer informasjon
konkatenere
kjede sammen til en rekke eller kjede
Klikk på ordet for mer informasjon
konkludere
slutte, dra en slutning, sammenfatte
Klikk på ordet for mer informasjon
konkretisere
gjøre konkret, tydelig
Klikk på ordet for mer informasjon
konkurrere
kappes, tevle
Klikk på ordet for mer informasjon
konselebrere
å stå ved alteret og lese bønner sammen med paven
Klikk på ordet for mer informasjon
konsentrere
trenge sammen, fortette, samle tankene sine om noe spesielt
Klikk på ordet for mer informasjon
konseptualisere
1 danne seg en forestilling
2 tolke ut fra (underliggende) begreper
Klikk på ordet for mer informasjon
konservere
ta vare på, beskytte mot ødeleggelse
Klikk på ordet for mer informasjon
konsipere
lage utkast
Klikk på ordet for mer informasjon
konsolidere
gjøre sterk, solid (konsolidere gjeld - omplassere kortsiktig gjeld til fast låneform med avdrag og lang løpetid)
Klikk på ordet for mer informasjon
konspirere
gå sammen om noe
Klikk på ordet for mer informasjon
konstatere
slå fast på grunnlag av kjensgjerninger
Klikk på ordet for mer informasjon
konstituere
tilsette midlertidig (konstituere seg - tre sammen, organisere seg)
Klikk på ordet for mer informasjon
konstruere
bygge opp, lage utkast til tegne ved hjelp av passer og linjal lage, finne på
Klikk på ordet for mer informasjon
konsultere
rådspørre
Klikk på ordet for mer informasjon
konsumere
forbruke, fortære
Klikk på ordet for mer informasjon
kontemplere
tenke, dypt, nærmest meditasjon
Klikk på ordet for mer informasjon
kontere
bestemme hvilke debet og kredit konti en føring/bilag skal posteres mot
Klikk på ordet for mer informasjon
kontinuere
gå opp til fornyet, utsatt eksamen
Klikk på ordet for mer informasjon
kontradiktere
Å kontradiktere er å si i mot eller å motargumentere. forsvarer og påtalemyndighet kontradikterer hverandre i en rettsak.
Klikk på ordet for mer informasjon
kontrahere
inngå en avtale, slutte avtale om; (om muskler) trekke seg sammen
Klikk på ordet for mer informasjon
kontrasignere
medunderskrive
Klikk på ordet for mer informasjon
kontrasinere
skrive under sammen med en annen, medunderskrive
Klikk på ordet for mer informasjon
kontribuere
yte tilskudd, skyte sammen
Klikk på ordet for mer informasjon
kontrollere
undersøke, se etter at noe er i orden
Klikk på ordet for mer informasjon
konvergere
løpe sammen, nærme seg hverandre, nærme seg en bestemt og endelig grense
Klikk på ordet for mer informasjon
konversere
føre (underholdende) samtale med
Klikk på ordet for mer informasjon
konvertere
legge om, omforme gå over til en annen religion bytte et lån med et annet (med lavere rentefot)
Klikk på ordet for mer informasjon
konvoiere
føre i konvoi, ledsage, beskytte
Klikk på ordet for mer informasjon
kooperere
samarbeide
Klikk på ordet for mer informasjon
kooptere
innlemme en eller flere aktører i allerede eksisterende organisasjon (ofte for å vinne innflytelse eller nøytralisere opposisjon)
Klikk på ordet for mer informasjon
kopiere
lage en kopi av
Klikk på ordet for mer informasjon
kopulere
føye, binde sammen, pare (seg); om kjønnsceller: smelte sammen
Klikk på ordet for mer informasjon
korrigere
rette på, forbedre; lese korrektur
Klikk på ordet for mer informasjon
korrumpere
forderve, ødelegge moralsk; bestikke forvanske, ødelegge
Klikk på ordet for mer informasjon
kostymere
kle i kostyme
Klikk på ordet for mer informasjon
krakelere
1 behandle overflaten på keramikk, porselen og lignende så den får et nett av fine sprekker
2 danne tynne sprekker
Klikk på ordet for mer informasjon
kreditere
føre inn på kreditsiden i et regnskap; godskrive godskrive, gi æren for
Klikk på ordet for mer informasjon
kreere
gi form til noe, skape utnevne til en akademisk grad, særlig doktorgrad
Klikk på ordet for mer informasjon
kremere
brenne i krematorium
Klikk på ordet for mer informasjon
krepere
stryke med
Klikk på ordet for mer informasjon
kriminalisere
se på som, gjøre kriminell
Klikk på ordet for mer informasjon
kritisere
øve kritikk, gi en vurdering av; laste, klandre
Klikk på ordet for mer informasjon
kronikkere
skrive, holde kronikk
Klikk på ordet for mer informasjon
kroppsfiksere
fiksere på det kroppslige
Klikk på ordet for mer informasjon
kryptere
i edb: omforme data til en hemmelig kode slik at de blir ugjenkjennelige og uleselige for en uautorisert bruker; overføre (melding) til hemmelig kode;
Klikk på ordet for mer informasjon
kryssmultiplisere
(matematikk) med brøker: gange teller i det ene leddet med nevner fra det andre leddet.
Klikk på ordet for mer informasjon
krystallisere
få krystallform, danne krystaller, jf *utkrystallisere nb nb: dere har utkrystallisere i databasen, men det er skrevet feil (med enkeltkonsonant)
Klikk på ordet for mer informasjon
kulminere
nå høydepunktet, toppunktet
Klikk på ordet for mer informasjon
kultivere
dyrke, stelle med, utvikle, forfine, (ut)danne
Klikk på ordet for mer informasjon
kumulere
om legemiddel el. giftig, radioaktivt stoff: hope seg opp i organismen (og til dels framkalle forgiftning) inneha flere geistlige embeter samtidig jur.: slå sammen flere rettskrav til behandling i én sak pol.: føre opp en kandidat flere ganger på en valgliste
Klikk på ordet for mer informasjon
kupere
skjære av, klippe av. i kortspill: ta av.
Klikk på ordet for mer informasjon
kuratere
organisere en kunstutstilling eller annen samling
Klikk på ordet for mer informasjon
kurbettere
gjøre krumsprang
Klikk på ordet for mer informasjon
kurere
gjøre frisk, lege venne av med
Klikk på ordet for mer informasjon
kursere
om penger: være i omløp
Klikk på ordet for mer informasjon
kursivere
sette, trykke med kursiv
Klikk på ordet for mer informasjon
kvadrere
(matematikk) opphøye i andre, det mostsatte av å ta kvadratrot
Klikk på ordet for mer informasjon
kvalifisere
Å kvalifisere seg kan bety å f.eks kvalifisere seg til en finale.
Klikk på ordet for mer informasjon
kvantifisere
uttrykke i målbare størrelser, fastsette størrelse og bestemme deres betydning
Klikk på ordet for mer informasjon
kvantisere
jfr. kvantifisere
Klikk på ordet for mer informasjon
kverulere
argumentere usaklig; klage.
Klikk på ordet for mer informasjon
kvittere
1. gi skriftlig bevis for at noe er mottatt k- for betalingen, varene / k- ut noe levere ut mot kvittering 2. gjøre gjengjeld k- for en uforskammethet med en ørefik / k- for applausen med et ekstranummer
Klikk på ordet for mer informasjon
labialisere
uttale en språklyd ved å runde leppene, f.eks 'y'. motsatt: delabialisere
Klikk på ordet for mer informasjon
lakkere
stryke lakk på, lakke
Klikk på ordet for mer informasjon
laksere
ta avføringsmiddel; virke avførende
Klikk på ordet for mer informasjon
laminere
presse, lime sammen til laminat; kle med tynne lag lagdele; valse ut i tynne flak
Klikk på ordet for mer informasjon
lasere
male, dekke med tynn, gjennomsiktig farge
Klikk på ordet for mer informasjon
latinisere
gi et ord latinsk form; overføre til det latinske alfabetet (l- rasmus berg til erasmus montanus)
Klikk på ordet for mer informasjon
legere
smelte sammen to el. flere grunnstoffer der minst ett er metall jevne en suppe el. en saus med eggeplomme, fløte e l
Klikk på ordet for mer informasjon
lemmatisere
samle og stille opp et ords bøyningsformer i en rekke
Klikk på ordet for mer informasjon
levere
bringe, rekke, gi, legge fram
Klikk på ordet for mer informasjon
levitere
løfte seg og sveve i luften; løfte og holde i svevende tilstand
Klikk på ordet for mer informasjon
liberalisere
gjøre friere, gjøre mindre streng
Klikk på ordet for mer informasjon
lignifisere
om plantevev: bli til ved fordi lignin (organisk stoff som er bundet til cellulose i celleveggene hos planter, vedstoff) avsettes i celleveggene, forvede;
Klikk på ordet for mer informasjon
likvidere
1 avvikle, oppløse et forretningsforetak eller lignende uten konkurs
2 rydde av veien, drepe, myrde
Klikk på ordet for mer informasjon
linjere
trekke opp en eller flere rette streker (ved hjelp av linjal)
Klikk på ordet for mer informasjon
lisensiere
gi lisens
Klikk på ordet for mer informasjon
lobotomere
utføre lobotomi
Klikk på ordet for mer informasjon
lokalisere
peke ut stedet for, finne; stedfest, begrense til et bestemt område, plassere, gi et stedstypisk preg
Klikk på ordet for mer informasjon
lombardere
oppta lombardlån
Klikk på ordet for mer informasjon
lorgnettere
stirre på
Klikk på ordet for mer informasjon
losjere
bo til leie el. gratis (hos privatfolk), oftest uten egen husholdning
Klikk på ordet for mer informasjon
lukrere
høste vinning, profittere
Klikk på ordet for mer informasjon
magnetisere
gjøre magnetisk
Klikk på ordet for mer informasjon
maksimalisere
gjøre så stor som mulig; fastsette som maksimum
Klikk på ordet for mer informasjon
maksimere
fastsette maksimum for (største antall e.l.); gjøre størt mulig
Klikk på ordet for mer informasjon
makulere
kassere, gjøre ugyldig (ved stempling)
Klikk på ordet for mer informasjon
maltraktere
mishandle, skamfere
Klikk på ordet for mer informasjon
manifestere
vise, legge for dagen
Klikk på ordet for mer informasjon
manipulere
håndtere, bruke hendene på en bestemt måte, (påvirke andre ved å) bruke knep; føre bak lyset, manøvrere; tilpasse til et bestemt formål
Klikk på ordet for mer informasjon
mankere
mangle noe
Klikk på ordet for mer informasjon
manøvrere
gjøre manøvrer; styre; flytte bruke list, manipulere, lirke
Klikk på ordet for mer informasjon
marinere
legge ned (matvarer) i marinade
Klikk på ordet for mer informasjon
marinisere
"Å marinisere" er å tilpasse/endre noe som i utgangspunktet er skapt for bruk på land til å tåle sjøbruk. særlig brukt om motorer, som f.eks å marinisere bilmotoren for bruk i båten. (for øvrig brukes ofte verbet "marinere" eller avarten "marinifisere" feilaktig for samme beskrivelse. de som bruker slike uttrykk er ofte ikke opptatte av rettskriving).
Klikk på ordet for mer informasjon
markere
gjøre lett synlig el. kjennelig, vise med tegn, poengtere forestille, signalisere
Klikk på ordet for mer informasjon
marmorere
male, tegne el. farge (årer) på noe så det ligner marmor
Klikk på ordet for mer informasjon
marsjere
Å gå i takt
Klikk på ordet for mer informasjon
maskere
ha på maske, sminke, kamuflere, skjule, dekke
Klikk på ordet for mer informasjon
massakrere
foreta en massakre
Klikk på ordet for mer informasjon
massere
gni, kna (en kroppsdel) med hendene
Klikk på ordet for mer informasjon
masturbere
drive masturbasjon, onanere
Klikk på ordet for mer informasjon
materialisere
gi synlig, menneskelig form, legemliggjøre
Klikk på ordet for mer informasjon
medisinere
bruke legemidler
Klikk på ordet for mer informasjon
meditere
gruble, grunne, fordype seg mentalt i noe, særlig som religiøs øvelse
Klikk på ordet for mer informasjon
mekanisere
gjøre mekanisk
Klikk på ordet for mer informasjon
memorere
huske
Klikk på ordet for mer informasjon
metamorfisere
omvandle (under høyt trykk i bergarter) (kommer av metamorfose).
Klikk på ordet for mer informasjon
mikroskopere
granske i mikroskop
Klikk på ordet for mer informasjon
militærisere
gjøre millitært
Klikk på ordet for mer informasjon
minere
mine\'re v2 (fr miner, av ii mine) sprenge i fjell
Klikk på ordet for mer informasjon
miniatyrisere
lage i svært lite format
Klikk på ordet for mer informasjon
minimalisere
gjøre så liten som mulig; fastsette som minimum
Klikk på ordet for mer informasjon
minimere
minimalisere
Klikk på ordet for mer informasjon
minisere
minimalisere
Klikk på ordet for mer informasjon
ministrere
opptre som ministrant
Klikk på ordet for mer informasjon
misjonere
drive misjon; agitere
Klikk på ordet for mer informasjon
mobilisere
utkommandere til krigstjeneste, sette på krigsfot
Klikk på ordet for mer informasjon
modellere
forme, lage i mykt materiale
Klikk på ordet for mer informasjon
moderere
gjøre moderat, dempe, mildne
Klikk på ordet for mer informasjon
modernisere
gjøre moderne, fornye
Klikk på ordet for mer informasjon
modularisere
ofte brukt i programmering, å bryte opp noe til mindre moduler som samarbeider
Klikk på ordet for mer informasjon
modulere
gå over fra én toneart til en annen; variere, nyansere tonefall og styrke i tale og sang; endre en bærebølge slik at den kan overføre informasjon som lyd, tegn og bilder
Klikk på ordet for mer informasjon
monitorere
observere, holde under kontinuerlig oppsikt (via monitor)
Klikk på ordet for mer informasjon
monoftongere
gå over fra diftong til monoftong, altså fra dobbel vokal til enkel vokal.
Klikk på ordet for mer informasjon
monopolisere
få, ha, skaffe seg enerett til; skape monopol
Klikk på ordet for mer informasjon
montere
sette sammen (til bruk), sette på plass, feste
Klikk på ordet for mer informasjon
moralisere
ofte neds: preke moral, gi formaninger
Klikk på ordet for mer informasjon
mortifisere
erklære et dokument for ugyldig ved dom, sette ut av kraft (ved dom)
Klikk på ordet for mer informasjon
mosjonere
skaffe (seg) mosjon, trimme
Klikk på ordet for mer informasjon
motivere
være motiv til, grunngi gi motivasjon, skape lyst og ønske (hos), påvirke, oppmuntre
Klikk på ordet for mer informasjon
movere
move\'re v2 (lat.) bevege (seg), rusle m- seg
Klikk på ordet for mer informasjon
muljere
uttale en konsonant med en j-lignende biklang
Klikk på ordet for mer informasjon
multiplisere
finne produktet av to el. flere tall
Klikk på ordet for mer informasjon
mumifisere
preparere til mumie; tørke inn
Klikk på ordet for mer informasjon
musisere
framføre musikk (privat), synge og spille
Klikk på ordet for mer informasjon
mussere
om vin og mineralvann: skumme, bruse
Klikk på ordet for mer informasjon
mystifisere
omgi med mystikk, forville; holde for narr
Klikk på ordet for mer informasjon
møblere
utstyre med møbler
Klikk på ordet for mer informasjon
nasalere
gjøre nasal (om språklyd)
Klikk på ordet for mer informasjon
nasjonalisere
gjøre til statseiendom, sosialisere
Klikk på ordet for mer informasjon
navigere
styre, bestemme posisjon og kurs
Klikk på ordet for mer informasjon
nazifisere
gjøre nasjonalsosialistisk, nazistisk
Klikk på ordet for mer informasjon
nedgradere
gradere noe lavere
Klikk på ordet for mer informasjon
negere
nekte, benekte
Klikk på ordet for mer informasjon
neglisjere
forsømme, ikke bry seg om
Klikk på ordet for mer informasjon
nomadere
flytte bostedet sitt til et annet sted.
Klikk på ordet for mer informasjon
nominere
oppnevne, utnevne; utpeke kandidater til stillinger eller oppdrag som det skal velges innehaver til
Klikk på ordet for mer informasjon
nonchalere
ikke bry seg om, gi en god dag i
Klikk på ordet for mer informasjon
norvagisere
bruke, føre inn norvagismer i sitt språk. en norvagisme er i sin tur en norsk form av et ord i et annet språk. ta for eksempel sjalu, som "egentlig" skrives jealoux. eksempler fra nyere tid (ble vedtatt i 1996) er "gaid", "polisj" og "sørvis" som ble likestilt med sine tilsvarende engelske ord, (henholdsvis) "guide", "polish" og "service".
Klikk på ordet for mer informasjon
notere
opptegne, skrive ned refl: merke seg, huske føre opp som gjeldspost i et regnskap, debitere på en børs: fastsette prisen på verdipapirer, valuta el. varer
Klikk på ordet for mer informasjon
nyansere
bruke fine overganger, sjattere, endre ganske svakt, variere n- sine standpunkter
Klikk på ordet for mer informasjon
nøytralisere
gjøre nøytral motvirke, oppheve virkningen av
Klikk på ordet for mer informasjon
obdusere
foreta obduksjon
Klikk på ordet for mer informasjon
observere
iaktta, legge merke til
Klikk på ordet for mer informasjon
obstruere
drive obstruksjon, forhale, hindre
Klikk på ordet for mer informasjon
okkupere
ta i besittelse, besette, hærta oppta, legge beslag på
Klikk på ordet for mer informasjon
oksidere
forbinde med oksygen; fjerne elektroner fra et stoff
Klikk på ordet for mer informasjon
ommøblere
skifte ut eller omplassere møbler; i overført betydning: endre sammensetning av en regjering, et fotballag og så videre
Klikk på ordet for mer informasjon
onanere
drive onani
Klikk på ordet for mer informasjon
ondulere
om hår: krølle, legge i bølger
Klikk på ordet for mer informasjon
opalescere
spille i opalens farger
Klikk på ordet for mer informasjon
operasjonalisere
gjøre operasjonell/funksjonsdyktig
Klikk på ordet for mer informasjon
operere
med.: utføre kirurgisk inngrep på noen arbeide, virke betjene, drive
Klikk på ordet for mer informasjon
oppdatere
i dataverdenen: ajourføre dataregistre, programmer, håndbøker o.l.
Klikk på ordet for mer informasjon
oppgradere
gradere noe høyere; oppdatere programvare på en datamaskin
Klikk på ordet for mer informasjon
opponere
si imot, komme med innvendinger; opptre som opponent ved doktordisputas
Klikk på ordet for mer informasjon
oppreklamere
skryte opp ved hjelp av reklame det nye produktet ble svært oppreklamert
Klikk på ordet for mer informasjon
oppsummere
sammenfatte, resymere
Klikk på ordet for mer informasjon
optere
opte\'re v2 (fra lat. \'ønske, velge\') om innbygger i et avstått landområde: velge mellom å beholde sitt opprinnelige statsborgerskap el. bli statsborger i det nye landet
Klikk på ordet for mer informasjon
optimalisere
gjøre optimal
Klikk på ordet for mer informasjon
optimere
nå et optimum
Klikk på ordet for mer informasjon
ordinere
vie til prest el. biskop forordne el. foreskrive en kur el. et legemiddel
Klikk på ordet for mer informasjon
organisere
ordne, innrette hensiktsmessig gjøre til medlem av en organisasjon
Klikk på ordet for mer informasjon
orientere
1. anbringe el. vende i en bestemt retning husene er orientert nord—sør / overf: være kommunistisk orientert ha kommunistiske sympatier / refl: finne ut hvor en er; finne vei o- seg ved hjelp av kart og kompass 2. opplyse, sette inn i formannen vil o- medlemmene om saken / refl: o- seg i el. om noe / være orientert være satt inn i situasjonen 3. idr: drive med orientering (3), delta i orienteringsløp
Klikk på ordet for mer informasjon
orkestrere
arrangere musikk for orkester
Klikk på ordet for mer informasjon
ortogonalisere
gjøre vinkelrett
Klikk på ordet for mer informasjon
oscillere
vagge, svinge (periodisk), pendle
Klikk på ordet for mer informasjon
overdramatisere
dramatisere i større grad
Klikk på ordet for mer informasjon
overlevere
mest i partisipp perfekt: overlevert
Klikk på ordet for mer informasjon
paginere
forsyne en publikasjon med sidetall.
Klikk på ordet for mer informasjon
palatalisere
uttale palatalt; modifisering av uttalen av en konsonant som skjer ved at tungen presses mot den harde gommen
Klikk på ordet for mer informasjon
palletere
laste og lagre gods på paller slik at last og pall utgjør en transportenhet
Klikk på ordet for mer informasjon
palpere
føle med hendene, stryke over (ved medisinsk undersøkelse)
Klikk på ordet for mer informasjon
panere
dyppe noe som skal stekes, i pisket egg og deretter i knust kavring eller revet brød
Klikk på ordet for mer informasjon
paradere
gjøre parade; stille seg til skue
Klikk på ordet for mer informasjon
parafere
medunderskrive, kontrasignere
Klikk på ordet for mer informasjon
parafrasere
skrive om, lage parafrase
Klikk på ordet for mer informasjon
paralysere
lamme
Klikk på ordet for mer informasjon
parere
i fekting, boksing o l: avverge adlyde, lystre
Klikk på ordet for mer informasjon
parkere
sette noe fra seg, som regel et kjøretøy
Klikk på ordet for mer informasjon
parkourere
drive med bevegelsesidretten parkour. brukt i readme, avisen for linjeforeningen for datateknikk og kommunikasjonsteknologi ved ntnu, utgave 06/12.
Klikk på ordet for mer informasjon
parodiere
lage en parodi (på noe), karikere
Klikk på ordet for mer informasjon
partere
dele opp, lemme sund (særlig om slakt)
Klikk på ordet for mer informasjon
partisipere
delta
Klikk på ordet for mer informasjon
partisjonere
dele opp
Klikk på ordet for mer informasjon
pasifisere
gjøre fredelig; tvinge til lydighet
Klikk på ordet for mer informasjon
passere
gå, dra forbi, igjennom
Klikk på ordet for mer informasjon
passivisere
gjøre passiv, rolig, uvirksom
Klikk på ordet for mer informasjon
pasteurisere
gjøre en væske mer holdbar ved å varme den opp til 60-80 °c slik at bakteriene blir drept
Klikk på ordet for mer informasjon
patentere
ta patent på noe, beskytte ved patent
Klikk på ordet for mer informasjon
patruljere
gå, utføre vakt- el. rekognoseringsrunder
Klikk på ordet for mer informasjon
penetrere
trenge igjennom; trenge inn i, utgrunne
Klikk på ordet for mer informasjon
pensjonere
gi pensjon, gi avskjed med pensjon
Klikk på ordet for mer informasjon
perfeksjonere
å gjøre noen (noe) perfekt, utdanne
Klikk på ordet for mer informasjon
perforere
gjennomhulle
Klikk på ordet for mer informasjon
periodisere
avslutte en arkivperiode; blir som som regel gjort etter hvert femte år
Klikk på ordet for mer informasjon
permittere
gi permisjon
Klikk på ordet for mer informasjon
permutere
omordne, ombytte (elementene i en gruppe)
Klikk på ordet for mer informasjon
persipere
sanse, oppfatte, jamfør persepsjon
Klikk på ordet for mer informasjon
personifisere
Å personifisere er (1) å gi abstrakte eller konkrete former eller ting, en mennesklig karakter, også ved navngivelser. ... (2) å forstå eller bedømme et sakskompleks i stor grad utifra talspersoner for slike. (vanlig i politikk). ... (3) å navnsette eiendeler (denne bruken har jeg selv aldri brukt, men søk tyder på at formen nyttes) (4) følgende bruk i it-verden, se link: http://www.idg.no/bransje/bransjenyheter/article26346.ece
Klikk på ordet for mer informasjon
perspektivere
sette i perspektiv
Klikk på ordet for mer informasjon
perspirere
dunste ut, svette
Klikk på ordet for mer informasjon
pervertere
forderve, gjøre pervers
Klikk på ordet for mer informasjon
pipettere
ta en viss mengde ut av en løsning ved hjelp av pipett
Klikk på ordet for mer informasjon
plagiere
begå plagiat
Klikk på ordet for mer informasjon
planere
jevne, gjøre flat
Klikk på ordet for mer informasjon
plassere
sette, anbringe
Klikk på ordet for mer informasjon
plettere
overtrekke med metall
Klikk på ordet for mer informasjon
plissere
sy og/eller dampe/presse folder i tekstil
Klikk på ordet for mer informasjon
plombere
forsyne med plombe
Klikk på ordet for mer informasjon
plongere
senke til et lavere nivå, motsatte av å elevere
Klikk på ordet for mer informasjon
poengtere
legge vekt på, streke under
Klikk på ordet for mer informasjon
pokulere
drikke, svire
Klikk på ordet for mer informasjon
polarisere
magnetisere et metallstykke slik at det får magnetiske poler lage spenningsforskjell f eks i galvaniske elementer el. elektrolytiske celler bryte el. reflektere elektromagnetiske bølger (f eks lysstråler) på en viss måte overf: legge vekt på motsetninger og ulikheter slik at ytterliggående synsmåter får større tilslutning
Klikk på ordet for mer informasjon
polemisere
drive polemikk
Klikk på ordet for mer informasjon
polere
pusse, gni en overflate (f eks med kjemisk middel) slik at den blir glatt og blank
Klikk på ordet for mer informasjon
porsjonere
dele ut, måle til i porsjoner
Klikk på ordet for mer informasjon
portere
flytte et program fra et system til et annet (krever i mange tilfeller en viss omprogrammering)
Klikk på ordet for mer informasjon
portrettere
lage portrett av; skildre nøyaktig
Klikk på ordet for mer informasjon
posere
stille seg opp på en tilgjort måte, skape seg stille seg opp for å bli fotografert, stå model
Klikk på ordet for mer informasjon
posisjonere
plassere i riktig posisjon
Klikk på ordet for mer informasjon
posjere
varme opp til en temperatur like under kokepunktet
Klikk på ordet for mer informasjon
postere
stille, sette på post føre inn et beløp i et regnskap, notere
Klikk på ordet for mer informasjon
postulere
påstå, forutsette, stille opp uten bevis
Klikk på ordet for mer informasjon
praktisere
bruke, anvende, sette ut i livet drive yrkesmessig virksomhet
Klikk på ordet for mer informasjon
preparere
klargjøre, foreberede f.eks en skiløype så den er god å bruke
Klikk på ordet for mer informasjon
presentere
vise, legge fram; forestille, framstille, mil.: gjøre honnør med geværet
Klikk på ordet for mer informasjon
presidere
ha forsete, lede
Klikk på ordet for mer informasjon
presisere
uttrykke (mer) nøyaktig, formulere tydelig(ere); understreke, poengtere
Klikk på ordet for mer informasjon
prestere
yte, greie, oppnå; oppvise
Klikk på ordet for mer informasjon
pretendere
gjøre krav på; gi seg ut for
Klikk på ordet for mer informasjon
prikkiere
vestlandsslang for å rense/skøyve fisk
Klikk på ordet for mer informasjon
primtallfaktorisere
faktorisere tall til flere primtal
Klikk på ordet for mer informasjon
prioritere
gi fortrinn framfor andre sette opp i rangordning
Klikk på ordet for mer informasjon
privatisere
gjøre privat
Klikk på ordet for mer informasjon
problematisere
stille noe opp som problem
Klikk på ordet for mer informasjon
produsere
frambringe, framstille, tilvirke, foredle, prosessere
Klikk på ordet for mer informasjon
profetere
forkynne; forutsi, spå
Klikk på ordet for mer informasjon
profilere
1 gi noe en bestemt profil
2 tegne i profil
Klikk på ordet for mer informasjon
profittere
dra fordel av, ha utbytte av, tjene på
Klikk på ordet for mer informasjon
programmere
stille opp program for noe, særlig for hvordan en datamaskin skal behandle dataene som den mates med
Klikk på ordet for mer informasjon
projisere
vise lysbilder på en skjerm e l
Klikk på ordet for mer informasjon
proklamere
kunngjøre, utrope
Klikk på ordet for mer informasjon
prokrastinere
utsette, skyve en oppgave foran seg med alle midler
Klikk på ordet for mer informasjon
promotere
fremme salg av et produkt
Klikk på ordet for mer informasjon
propagandere
drive propaganda
Klikk på ordet for mer informasjon
propagere
utbre, drive propaganda
Klikk på ordet for mer informasjon
proponere
foreslå
Klikk på ordet for mer informasjon
prosedere
føre en sak for retten bruke noe som argument (prosedere på noe)
Klikk på ordet for mer informasjon
prosentuere
fremstille i prosent
Klikk på ordet for mer informasjon
prosessere
styre og gjennomføre en prosess
Klikk på ordet for mer informasjon
prosjektere
planlegge
Klikk på ordet for mer informasjon
prostituere
blottstille; skjemme ut, bringe i vanry; ta seg betalt for seksuelle tjenester, selge seg
Klikk på ordet for mer informasjon
protestere
komme med innvendinger, gjøre innsigelser foreta protest av en veksel
Klikk på ordet for mer informasjon
provosere
utfordre, framkalle; tilskynde til noe lovstridig (for å skaffe seg påskudd til å slå ned på motstandere). f. eks.: provosere fram en avgjørelse i en sak, føle seg provosert til å gi en forklaring adjektiv i perfektum og perfektum partisipp: provosert abort framkalt abort, et provoserende spørsmål .
Klikk på ordet for mer informasjon
psykoanalysere
behandle ved hjelp av psykoanalyse
Klikk på ordet for mer informasjon
psykologisere
analysere og framstille psykologisk
Klikk på ordet for mer informasjon
pulsere
banke, slå; gjøre noe i en viss rytme, f eks sende ut signaler være i livlig bevegelse
Klikk på ordet for mer informasjon
pulverisere
gjøre til pulver
Klikk på ordet for mer informasjon
rabulere
1 drive med (politisk) oppvigleri
2 ha eller fremme opprørske ideer
Klikk på ordet for mer informasjon
radere
skrape, stryke ut utføre en radering
Klikk på ordet for mer informasjon
radiere
stråle ut, gå ut som stråler
Klikk på ordet for mer informasjon
raffinere
rense, foredle
Klikk på ordet for mer informasjon
raljere
gjøre narr av
Klikk på ordet for mer informasjon
ramponere
ødelegge, mishandle
Klikk på ordet for mer informasjon
randomisere
velge ut eller ordne i tilfeldig rekkefølge
Klikk på ordet for mer informasjon
rangere
ha en viss plass el. rang ordne i bestemt rekkefølge
Klikk på ordet for mer informasjon
rappellere
1 hjemkalle
2 utføre rappell

Klikk på ordet for mer informasjon
rapportere
avlegge rapport, melde, innberett
Klikk på ordet for mer informasjon
rasere
rive ned, slette ut
Klikk på ordet for mer informasjon
rasjonalisere
innføre arbeidsbesparende metoder i produksjon, vareomsetning o.l.; kan også være fra psykologien: søke fornuftsgrunner for handlinger som egentlig er bestemt av følelsesmessige motiver
Klikk på ordet for mer informasjon
rasjonere
fordele i rasjoner
Klikk på ordet for mer informasjon
rastrere
1 trekke opp notelinjesystem med raster (et instrument for noteskriving)
2 arbeide med, fremstille ved hjelp av raster (glassplate med fint rutemønster av tråder, brukt i fotograferings- og reproduksjonsteknikken til oppdeling av bildet i punkter); forsyne med punktmønster
3(edb)tolke grupper med piksler slik at de kan vises jevnere; forenkle lag i et bilde
Klikk på ordet for mer informasjon
ratifisere
særlig om statsoverhode, statsmyndighet: godkjenne, stadfeste (avtale, traktat)
Klikk på ordet for mer informasjon
reagere
bli påvirket, gi utslag handle på en bestemt måte som følge av påvirkning
Klikk på ordet for mer informasjon
reaktivere
gjøre aktiv igjen, gjenopplive
Klikk på ordet for mer informasjon
realisere
sette ut i livet
Klikk på ordet for mer informasjon
reassumere
gjenoppta
Klikk på ordet for mer informasjon
redigere
avfatte, formulere, tilrettelegge stoff til en avis, et samleverk
Klikk på ordet for mer informasjon
redusere
innskrenke, sette ned kjem: fjerne oksygen fra et stoff; tilføre et stoff elektroner
Klikk på ordet for mer informasjon
reetablere
gjenreise, opprette på ny
Klikk på ordet for mer informasjon
reevaluere
evaluere på nytt
Klikk på ordet for mer informasjon
refinansiere
finansiere på ny
Klikk på ordet for mer informasjon
reflektere
gjenspeile, vise tilbake på
Klikk på ordet for mer informasjon
reformere
omdanne, forbedre
Klikk på ordet for mer informasjon
reformulere
endre utsagn, formulere på nytt
Klikk på ordet for mer informasjon
refundere
betale tilbake, erstatte
Klikk på ordet for mer informasjon
refusere
avslå, avvise
Klikk på ordet for mer informasjon
regardere
betrakte, legge merke til
Klikk på ordet for mer informasjon
regenerere
nydanne; vokse ut igjen
Klikk på ordet for mer informasjon
regimentere
organisere i grupper
Klikk på ordet for mer informasjon
regissere
sette i scene
Klikk på ordet for mer informasjon
registrere
føre inn i register notere seg, merke seg måle automatisk
Klikk på ordet for mer informasjon
regjere
styre, ha makten husere, herse med
Klikk på ordet for mer informasjon
reglementere
foreskrive, fastsette
Klikk på ordet for mer informasjon
regredere
gå tilbake (særlig om fortid)
Klikk på ordet for mer informasjon
regularisere
gjøre regulær
Klikk på ordet for mer informasjon
regulere
ordne, lede, dirigere (etter en viss plan)
Klikk på ordet for mer informasjon
regummiere
legge nytt slitebelegg på gummidekk
Klikk på ordet for mer informasjon
rehabilitere
1 gi æresoppreisning, gi tilbake tidligere verdighet
2 sette i stand igjen, reparere
3 sette i stand til å delta i arbeids- og samfunnsliv igjen
Klikk på ordet for mer informasjon
reinstallere
installere noe på nytt
Klikk på ordet for mer informasjon
rekapitulere
sammenfatte
Klikk på ordet for mer informasjon
reklamere
kreve tilbake, klage på; gjøre reklame, anbefale
Klikk på ordet for mer informasjon
rekompilere
kompilere (compile) noe på nytt
Klikk på ordet for mer informasjon
rekonstruere
gjenoppbygge, gjenskape, omdanne
Klikk på ordet for mer informasjon
rekonvalisere
komme seg etter sykdom
Klikk på ordet for mer informasjon
rekreere
komme til krefter, hvile ut
Klikk på ordet for mer informasjon
rekruttere
1 skrive ut soldater, verve
2 skaffe ny tilgang el. tilvekst
Klikk på ordet for mer informasjon
rekvirere
1 kreve at noe stilles til rådighet
2 forlange avholdt, begjære
Klikk på ordet for mer informasjon
relatere
sette i relasjon til, angå
Klikk på ordet for mer informasjon
remisere
(av i remis) i sjakk: spille uavgjort
Klikk på ordet for mer informasjon
remittere
oversende penger, sjekk, veksel eller liknende
Klikk på ordet for mer informasjon
renovere
fornye, forbedre; rense opp, gjøre rent
Klikk på ordet for mer informasjon
reparere
fikse, ordne.
Klikk på ordet for mer informasjon
repatriere
sende tilbake til fedrelandet
Klikk på ordet for mer informasjon
repetere
1 gjenta
2 gå igjennom stoff på nytt.
Klikk på ordet for mer informasjon
replisere
svare, ta til gjenmæle
Klikk på ordet for mer informasjon
representere
1. opptre i stedet for, være utsending for r- norge i utlandet. 2. sitte som utsending, tillitsmann i stortinget, i kommunestyre o.l. 3. holde selskap som representant for firma, institusjon el. myndighet. 4. gi, være eksempel på boka r-r noe nytt
Klikk på ordet for mer informasjon
reprodusere
frambringe, framstille på ny, trykke om, mangfoldiggjøre
Klikk på ordet for mer informasjon
residere
bo, oppholde seg
Klikk på ordet for mer informasjon
resignere
finne seg i, gi opp, gi avkall på
Klikk på ordet for mer informasjon
resipere
anta, innføre, oppta i et selskap
Klikk på ordet for mer informasjon
resirkulere

Klikk på ordet for mer informasjon
resistere
gjøre motstand
Klikk på ordet for mer informasjon
resitere
lese opp, si fram, deklamere
Klikk på ordet for mer informasjon
resosialisere
føre tilbake til normal tilværelse i samfunnet
Klikk på ordet for mer informasjon
respektere
ha aktelse for
Klikk på ordet for mer informasjon
respirere
rekke pusten, ånde
Klikk på ordet for mer informasjon
respondere
svare
Klikk på ordet for mer informasjon
restaurere
sette i stand igjen; gi kunst- eller byggverk igjen deres opprinnelige skikkelse
Klikk på ordet for mer informasjon
restituere
gjenopprette
Klikk på ordet for mer informasjon
resultere
gi som resultat, ende
Klikk på ordet for mer informasjon
resymere
sammenfatte, gjenta i korthet
Klikk på ordet for mer informasjon
retardere
minske farten; sinke, hemme
Klikk på ordet for mer informasjon
returnere
1 reise tilbake 2 sende tilbake
Klikk på ordet for mer informasjon
reversere
vende om, gå i motsatt retning skrive ut et gjeldsbevis la en maskin gå bakover
Klikk på ordet for mer informasjon
revidere
se igjennom, granske for å rette feil og mangler. f.eks revidere en lov, et regnskap, etc.
Klikk på ordet for mer informasjon
revolusjonere
skape revolusjon
Klikk på ordet for mer informasjon
revurdere
vurdere ting på nytt
Klikk på ordet for mer informasjon
rikosjettere
treffe noe og fare videre i en ny retning
Klikk på ordet for mer informasjon
ripostere
svare; et raskt svar i en diskusjon. i fekteterminologi,et utfall som kommer som etumiddelbart svar på et angrep.
Klikk på ordet for mer informasjon
risikere
sette på spill, våge stå i fare for
Klikk på ordet for mer informasjon
ristornere
1. betale tilbake (forsikringspremie). 2. rette en regnskapspost ved en motpost.
Klikk på ordet for mer informasjon
ritualisere
gjøre til ritual
Klikk på ordet for mer informasjon
rivalisere
kappes, konkurrere, være rivaler
Klikk på ordet for mer informasjon
robotisere
overføre en arbeidsprosess fra mennesker til robot
Klikk på ordet for mer informasjon
rokere
utføre en rokade (sjakk)
Klikk på ordet for mer informasjon
romanisere
1. gjøre romansk. 2. gjengi med latinsk alfabet (i stedet for et annet alfabet) r- bibler.
Klikk på ordet for mer informasjon
romantisere
gjøre romantisk, forskjønne
Klikk på ordet for mer informasjon
romstere
rote, skape uorden bråke, holde leven
Klikk på ordet for mer informasjon
rotere
dreie
Klikk på ordet for mer informasjon
rubrisere
ordne i rubrikker, disponere, rangere, sammenstille i en bestemt orden
Klikk på ordet for mer informasjon
ruinere
ribbe for penger
Klikk på ordet for mer informasjon
rulere
bytte (på)
Klikk på ordet for mer informasjon
rullere
sirkulere, være i omløp
Klikk på ordet for mer informasjon
russifisere
gjøre russisk, påvirke i russisk retning
Klikk på ordet for mer informasjon
rustifisere
gjøre bondsk, landlig
Klikk på ordet for mer informasjon
rutinisere
gjøre til rutine
Klikk på ordet for mer informasjon
røntgenfotografere
fotografere ved hjelp av røntgenstråler
Klikk på ordet for mer informasjon
sabotere
drive sabotasje; forhale, unnlate å gjøre el. følge opp noe
Klikk på ordet for mer informasjon
saldere
gjøre opp, balansere, betale restbeløpet av en regning
Klikk på ordet for mer informasjon
saluttere
avgi salutt, skyte
Klikk på ordet for mer informasjon
sameksistere
leve i sameksistens, altså det å leve side om side uten å komme i strid
Klikk på ordet for mer informasjon
sanere
få i stand sunne og ordnede forhold fornye og forbedre (ved å rive gammelt og bygge opp nytt)
Klikk på ordet for mer informasjon
sanforisere
gjøre vevde stoffer krympefrie
Klikk på ordet for mer informasjon
sanksjonere
godkjenne, stadfeste utøve straffetiltak
Klikk på ordet for mer informasjon
satinere
gi en glatt overflate
Klikk på ordet for mer informasjon
satirisere
håne, spotte
Klikk på ordet for mer informasjon
satisfisere
tilfredsstille, godtgjøre
Klikk på ordet for mer informasjon
saturere
mette
Klikk på ordet for mer informasjon
secernere
skille ut sekret, sekrere.
Klikk på ordet for mer informasjon
sedimentere
avsette (seg) som sediment; (gå i oppløsning og) bli bunnfelt
Klikk på ordet for mer informasjon
segmentere
dele i segmenter
Klikk på ordet for mer informasjon
segregere
gjennomføre segregasjon for
Klikk på ordet for mer informasjon
seksjonere
dele inn i seksjoner
Klikk på ordet for mer informasjon
sekularisere
gjøre (kirkelig eiendom) verdslig, verdsliggjøre, avkristne
Klikk på ordet for mer informasjon
sekundere
hjelpe, bistå som sekundant i idrettskonkurranse, debatt
Klikk på ordet for mer informasjon
selebrere
feire, høytideligholde. kan også staves 'celebrere'
Klikk på ordet for mer informasjon
selektere
velge ut
Klikk på ordet for mer informasjon
semaforere
signalisere ved hjelp av armer og små flagg
Klikk på ordet for mer informasjon
sementere
belegge, dekke, feste med sement, lage av sement
Klikk på ordet for mer informasjon
seminere
overføre sæd kunstig
Klikk på ordet for mer informasjon
sensurere
granske, kontrollere, bedømme for godkjenning eller avvising
Klikk på ordet for mer informasjon
sentimentalisere
gjøre mer sentimentalt
Klikk på ordet for mer informasjon
sentrere
1 bringe aksen i et legeme til å falle sammen med en bestemt linje
2 samle, konsentrere
Klikk på ordet for mer informasjon
sentrifugere
skille fra hverandre ved hjelp av sentrifuge, behandle i sentrifuge
Klikk på ordet for mer informasjon
separere
atskille, skille
Klikk på ordet for mer informasjon
seponere
innstille, slutte med (en behandling, medisinering)
Klikk på ordet for mer informasjon
sertifisere
stadfeste; godkjenne til bruk, utstyre med sertifikat
Klikk på ordet for mer informasjon
servere
anrette, varte opp, betjene, framføre, gi til beste
Klikk på ordet for mer informasjon
sexfiksere
fiksere på sex
Klikk på ordet for mer informasjon
sexurere
øke kåthet, åpenhet og seksuell glede i hverdagen (tekst fra plakat utenfor kondomeriet)
Klikk på ordet for mer informasjon
signalere
sende, gi signal (jamfør signalisere)
Klikk på ordet for mer informasjon
signalisere
signalere, gi signal
Klikk på ordet for mer informasjon
signere
underskrive, undertegne
Klikk på ordet for mer informasjon
simplifisere
forenkle
Klikk på ordet for mer informasjon
simulere
forstille seg, late som etterligne et (konstruert) hendelsesforløp
Klikk på ordet for mer informasjon
sirkulere
være i omløp, gå fra person til person
Klikk på ordet for mer informasjon
sitere
gjengi ordrett skrift el. tale, anføre
Klikk på ordet for mer informasjon
sjamponere
vaske (hår) med sjampo
Klikk på ordet for mer informasjon
sjarmantisere
gjøre sjarmant; rette på sminken, håret og klærne s- seg
Klikk på ordet for mer informasjon
sjarmere
vinne ved et inntakende vesen, fortrylle, bedåre
Klikk på ordet for mer informasjon
sjattere
1. legge skygge på, fordele lys og skygge på tegning, maleri o.l. 2. gjengi de forskjellige nyanser i f.eks maleri, tegning, søm og musikk
Klikk på ordet for mer informasjon
sjenere
plage, være til besvær være, føle seg forlegen
Klikk på ordet for mer informasjon
sjikanere
utsette for sjikane
Klikk på ordet for mer informasjon
sjokkere
vekke anstøt, opprøre, støte
Klikk på ordet for mer informasjon
sjonglere
gjøre kunststykker, f eks holde flere baller, tallerkener o l i lufta på én gang; tumle med, leke med; manipulere
Klikk på ordet for mer informasjon
skalere
inndele etter skala; endre målestokk på
Klikk på ordet for mer informasjon
skamfere
skade stygt, forderve
Klikk på ordet for mer informasjon
skissere
lage et utkast gi en kort oversikt over innholdet av noe, beskrive flyktig og kortfattet
Klikk på ordet for mer informasjon
skolere
lære opp, utdanne
Klikk på ordet for mer informasjon
skravere
framheve del av tegning eller liknende ved hjelp av tette parallelle/kryssende streker
Klikk på ordet for mer informasjon
skredderere
utføre skredderarbeid
Klikk på ordet for mer informasjon
snekkerere
drive med snekkerarbeid
Klikk på ordet for mer informasjon
sofistikere
gjøre innviklet
Klikk på ordet for mer informasjon
solidarisere
stille seg solidarisk med
Klikk på ordet for mer informasjon
sollisitere
søke om en (påstått) rett; prøve å oppnå noe ved personlig frammøte
Klikk på ordet for mer informasjon
solmisere
øve sang ved hjelp av solmisasjon (musikk)
Klikk på ordet for mer informasjon
sondere
undersøke med sonde; undersøke
Klikk på ordet for mer informasjon
sortere
inndele, ordne etter sort,
Klikk på ordet for mer informasjon
sosialisere
overføre privat eiendom, bedrift til statens eiendom el. kontroll innordne, tilpasse i samfunnet. for enkeltindividet er å sosialisere å lære seg de grunnleggende verdiene og normene i det samfunnet en lever i.
Klikk på ordet for mer informasjon
spandere
bekoste, rive i, ofre, bruke
Klikk på ordet for mer informasjon
spankulere
(av *spanke, som *spekulere o fl) spanke; gå og drive
Klikk på ordet for mer informasjon
spasere
gå (uten bestemt formål)
Klikk på ordet for mer informasjon
spekulere
gruble, grunne, anbringe penger, drive forretninger i den hensikt å utnytte konjunktursvingninger til egen fordel
Klikk på ordet for mer informasjon
spesialisere
utdanne seg innenfor, konsentrere seg om et bestemt, avgrenset område
Klikk på ordet for mer informasjon
spesifisere
angi i detalj, regne opp i enkeltheter
Klikk på ordet for mer informasjon
spionere
drive spionvirksomhet; hemmelig undersøke
Klikk på ordet for mer informasjon
spolere
ødelegge, forspille
Klikk på ordet for mer informasjon
sprøytelakkere
lakkere med sprøytepistol
Klikk på ordet for mer informasjon
stabilisere
gjøre stabil
Klikk på ordet for mer informasjon
stagnere
vise stillstand, gå i stå
Klikk på ordet for mer informasjon
standardisere
1. fastsette, gjennomføre standard el. normaltype; gjøre ensartet. 2. utarbeide standard
Klikk på ordet for mer informasjon
stasjonere
plassere
Klikk på ordet for mer informasjon
statuere
oppstille (statuere et eksempel - straffe til advarsel for andre)
Klikk på ordet for mer informasjon
stenografere
nedtegne ved hjelp av stenografi (hurtigskrift basert på enkle skrifttegn og sterk forkorting)
Klikk på ordet for mer informasjon
stensilere
mangfoldiggjøre tekst på stensil
Klikk på ordet for mer informasjon
stereotypere
framstille stereotypier
Klikk på ordet for mer informasjon
sterilisere
gjøre steril
Klikk på ordet for mer informasjon
stigmatisere
sette i bås
Klikk på ordet for mer informasjon
stilisere
avpasse etter en bestemt stil; forenkle, gjengi i grunntrekk slik at tilfeldige enkeltheter trer i bakgrunnen eller forsvinner
Klikk på ordet for mer informasjon
stimulere
virke opplivende, sette fart i, anspore
Klikk på ordet for mer informasjon
stipulere
fastsette, bestemme (ved avtale, kontrakt)
Klikk på ordet for mer informasjon
strangulere
kvele (ved utvendig trykk på halsen)
Klikk på ordet for mer informasjon
studere
utdanne seg i, granske, forske på
Klikk på ordet for mer informasjon
sublimere
1 om fast stoff: gå direkte over til damp
2 overføre fast stoff direkte til damp
3 opphøye, foredle; i psykologi: omdirigere (fortrengt) drift ved å la den få utløsning i åndsarbeid, kunstnerisk skaperdrift eller lignende
Klikk på ordet for mer informasjon
subordinere
underordne
Klikk på ordet for mer informasjon
subsidiere
hjelpe, understøtte med subsidier
Klikk på ordet for mer informasjon
subskribere
skrive under
Klikk på ordet for mer informasjon
substituere
skifte, endre, ersatte
Klikk på ordet for mer informasjon
subsumere
innbefatte, sammenfatte under noe
Klikk på ordet for mer informasjon
subtrahere
trekke et tall fra et annet
Klikk på ordet for mer informasjon
sufflere
hviske replikk til skuespiller som er usikker i rollen sin
Klikk på ordet for mer informasjon
suggerere
påvirke en person psykisk slik at en kan framkalle forskjellige psykiske tilstander uten hans el. hennes vilje
Klikk på ordet for mer informasjon
summere
legge sammen, addere
Klikk på ordet for mer informasjon
supere
spise supé (finere kveldsmåltid)
Klikk på ordet for mer informasjon
supplere
fullstendiggjøre, utfylle
Klikk på ordet for mer informasjon
supplikkere
søke om stilling, fordel eller lignende
Klikk på ordet for mer informasjon
suspendere
1 midlertidig avsette fra embete, stilling bli suspendert fra sin stilling
2 midlertidig oppheve rettighet eller lignende
Klikk på ordet for mer informasjon
symbolisere
stå som symbol for
Klikk på ordet for mer informasjon
sympatisere
ha samfølelse med, føle sympati
Klikk på ordet for mer informasjon
syndikere
danne syndikat (som er ei gruppe bedrifter el. næringsdrivende som opererer i fellesskap); fordele økonomisk risiko på flere; publisere noe samtidig i mange publikasjoner; selge tv-program, -serie o l direkte til uavhengige stasjoner.
Klikk på ordet for mer informasjon
synkopere
dra sammen, utføre en synkope; adj i pf pt: synkoperte jazzrytmer / en synkopert vokal
Klikk på ordet for mer informasjon
synkronisere
1 gjøre samtidig, skape samtidighet
2 sette lyd til en film slik at det blir samsvar mellom lyd og bilde
Klikk på ordet for mer informasjon
systematisere
ordne etter system
Klikk på ordet for mer informasjon
tabellarisere
stille opp i tabellform
Klikk på ordet for mer informasjon
tabloidisere
1 gå over til tabloidformat

2presentere stoffet på en lettfattelig og ofte sensasjonspreget måte
Klikk på ordet for mer informasjon
tabuere
belegge med tabu. tabuisere kan også brukes.
Klikk på ordet for mer informasjon
tabuisere
belegge med tabu. tabuere kan også brukes.
Klikk på ordet for mer informasjon
tabulere
stille opp i tabellform; bruke, stille inn tabulator
Klikk på ordet for mer informasjon
taksere
anslå, sette pris (ved skjønn)
Klikk på ordet for mer informasjon
taktere
slå takten
Klikk på ordet for mer informasjon
tangere
være borti eller berøre
Klikk på ordet for mer informasjon
tapetsere
legge tapet på veggene
Klikk på ordet for mer informasjon
tatovere
prikke eller risse varige bilder, bokstaver eller mønstre inn i huden ved hjelp av et skarpt redskap og tusj, sot eller liknende
Klikk på ordet for mer informasjon
telefonere
ringe, foreta en telefonoppringning
Klikk på ordet for mer informasjon
telegrafere
telegrafere (~e´re) v2 (ty. og fr) sende et budskap via telegraf, sende telegram t- etter penger
Klikk på ordet for mer informasjon
temperere
sette i en passende varmetilstand
Klikk på ordet for mer informasjon
terminere
avbryte, særlig for dataprogram. (fra eng.:terminate)
Klikk på ordet for mer informasjon
terrorisere
drive terror
Klikk på ordet for mer informasjon
testamentere
gi som arv ved testament
Klikk på ordet for mer informasjon
titrere
bestemme mengden av ett stoff i en forbindelse ved hjelp av en oppløsning med kjent konsentrasjon
Klikk på ordet for mer informasjon
titulere
tiltale en person med tittel.
Klikk på ordet for mer informasjon
tolerere
finne seg i, (så vidt) tåle tillate, se gjennom fingrene
Klikk på ordet for mer informasjon
torpedere
senke, angripe hardt, forhindre, forpurre
Klikk på ordet for mer informasjon
torturere
utsette for tortur, altså enten psykisk eller psykisk mishandling/plaging. blir ofte brukt for å få folk til å tilstå etc
Klikk på ordet for mer informasjon
trabelere
traske, trave (fram og tilbake uten stans)
Klikk på ordet for mer informasjon
tradere
muntlig overlevere el. formidle tradisjonsstoff
Klikk på ordet for mer informasjon
traffikkere
gå i rute som kommunikasjonsmiddel gå, ferdes, kjøre i el. på
Klikk på ordet for mer informasjon
trakassere
forfølge på smålig vis, stadig sjikanere
Klikk på ordet for mer informasjon
traktere
servere mat og drikke, beverte, behandle (dårlig, jf maltraktere), kunne bruke, mestre
Klikk på ordet for mer informasjon
transendere
heve seg over erfaringens og sanseverdenens område (av latin: "overskride")
Klikk på ordet for mer informasjon
transferere
overføre beløp (eller mennesker) fra ett sted til et annet
Klikk på ordet for mer informasjon
transformere
omforme, omdanne, særl: overføre elektrisk strøm fra én spenning til en annen
Klikk på ordet for mer informasjon
transjere
Å skjære opp kjøtt i skiver
Klikk på ordet for mer informasjon
transkribere
omskrive, overføre, for eksempel tekst fra ett alfabet til et annet eller musikk fra ett instrument til et annet
Klikk på ordet for mer informasjon
transpirere
svette
Klikk på ordet for mer informasjon
transplantere
foreta transplantasjon
Klikk på ordet for mer informasjon
transponere
overføre musikkstykke fra én toneart til en annen
Klikk på ordet for mer informasjon
transportere
sende, føre overdra fordring e.l. overføre post i regnskapsbok
Klikk på ordet for mer informasjon
traversere
gå på tvers, skrå over; ta seg framover en travers i ridning: stille hesten i sidestilling ved overgang fra f eks galopp til trav el. gang
Klikk på ordet for mer informasjon
tremulere
frambringe tremulanter, synge el. spille med tremulanter
Klikk på ordet for mer informasjon
trenere
trekke ut, somle med, forhale
Klikk på ordet for mer informasjon
trepanere
bore en åpning i hjerneskallen
Klikk på ordet for mer informasjon
triangulere
drive landmåling ved å dele inn terrenget i et tenkt nett av trekanter
Klikk på ordet for mer informasjon
triumfere
gi uttrykk for seiersstolthet, briske seg seire
Klikk på ordet for mer informasjon
trivialisere
gjøre triviell
Klikk på ordet for mer informasjon
trykkimpregnere
behandle (treverk) med impregnerende væske (f.eks mot sopp) under så høyt trykk at den trenger inn til kjernen
Klikk på ordet for mer informasjon
tupere
kjemme det underste håret oppover og det øverste glatt over slik at frisyren virker fyldigere
Klikk på ordet for mer informasjon
turnere
svare (på en replikk) på en viss (elegant, snedig) måte, delta i turnering
Klikk på ordet for mer informasjon
tusjere
støte, fornærme kjenne seg tusjert
Klikk på ordet for mer informasjon
underminere
eg: legge sprengstoff under noe for å sprenge det i lufta; oftest overf: ødelegge i det skjulte, undergrave
Klikk på ordet for mer informasjon
undervurdere
vurdere for lavt, ha for lite tro på
Klikk på ordet for mer informasjon
uniformere
Å uniformere er (1) å kle noe eller noen i en uniform. ... (2) å gjøre noe likt (uniformt)
Klikk på ordet for mer informasjon
universalisere
gjøre universell
Klikk på ordet for mer informasjon
urbanisere
gjøre (mer) kultivert gjøre bymessig
Klikk på ordet for mer informasjon
urinere
late vannet, pisse
Klikk på ordet for mer informasjon
usurpere
ta uten rett, rane til seg makt el. rettigheter
Klikk på ordet for mer informasjon
utagere
opptre uten hemninger, ofte voldsomt og aggressivt; opptre på en måte som vekker oppmerksomhet
Klikk på ordet for mer informasjon
utbasunere
gjøre alminnelig kjent
Klikk på ordet for mer informasjon
utbrodere
fortelle med unødvendig mange detaljer
Klikk på ordet for mer informasjon
utdatere
i pass.: bli umoderne, foreldet
Klikk på ordet for mer informasjon
utdebattere
detbattere ferdig
Klikk på ordet for mer informasjon
uteksaminere
gi utdanning med avsluttende eksamen
Klikk på ordet for mer informasjon
uthalere
puste ut
Klikk på ordet for mer informasjon
utkommandere
kalle f eks militære el. polititjenestemenn til tjeneste
Klikk på ordet for mer informasjon
utkonkurrere
vinne over i konkuranse
Klikk på ordet for mer informasjon
utkrystalisere
skille ut i krystaller
Klikk på ordet for mer informasjon
utlevere
gi, levere ut stille åpent fram, avsløre
Klikk på ordet for mer informasjon
utmanøvrere
overvinne, sette ut av spill
Klikk på ordet for mer informasjon
utparsellere
stykke ut i parseller for salg
Klikk på ordet for mer informasjon
utplassere
plassere inn i ny og midlertidig (yrkes)situasjon
Klikk på ordet for mer informasjon
utradere
fjerne ved radering, radere ut utslette
Klikk på ordet for mer informasjon
utrangere
kaste, kassere
Klikk på ordet for mer informasjon
utstaffere
stase opp, staffere ut
Klikk på ordet for mer informasjon
vaksinere
pode inn vaksine
Klikk på ordet for mer informasjon
validere
gjøre, være gyldig
Klikk på ordet for mer informasjon
vandalisere
drive hærverk; ødelegge hensynsløst
Klikk på ordet for mer informasjon
variere
skifte, veksle; være forskjellig skape avveksling i
Klikk på ordet for mer informasjon
vegetere
leve som en plante, uten åndelig aktivitet, i åndelig uvirksomhet
Klikk på ordet for mer informasjon
ventilere
lufte ut
Klikk på ordet for mer informasjon
verbalisere
forme, uttrykke i ord
Klikk på ordet for mer informasjon
verifisere
attestere riktigheten av, bekrefte, undersøke og fastslå riktigheten av
Klikk på ordet for mer informasjon
vernalisere
få visse kulturplanter til å blomstre (og sette frukt) tidligere enn vanlig ved å gi frøene unormalt lav temperatur en viss tid
Klikk på ordet for mer informasjon
versere
være i omløp, sirkulere
Klikk på ordet for mer informasjon
vibrere
svinge fram og tilbake i små dirrende bevegelser, dirre, skjelve
Klikk på ordet for mer informasjon
vigilere
våke, være årvåken
Klikk på ordet for mer informasjon
vikariere
være vikar (i et yrke) ha vikarierende motiver (motiver man tyr til for å skjule det virkelige motivet)
Klikk på ordet for mer informasjon
vindisere
(jurdisk uttrykk) kreve tilbake noe som urettmessig har kommet i hendene på tredjemann
Klikk på ordet for mer informasjon
vinterisolere
isolere for vinteren
Klikk på ordet for mer informasjon
virilisere
gjøre viril; gi hannlige kjønnskjennetegn
Klikk på ordet for mer informasjon
visere
granske et dokument, særlig pass, og påtegne el. stemple det
Klikk på ordet for mer informasjon
visitere
undersøke, ransake, se etter, besøke
Klikk på ordet for mer informasjon
visualisere
1 danne seg synsbilder for sitt indre blikk, se for seg 2 gjøre synlig, framkalle et synlig bilde, anskueliggjøre, gjøre, klarere
Klikk på ordet for mer informasjon
vitalisere
gjøre (mer) vital
Klikk på ordet for mer informasjon
vitaminisere
tilsette vitaminer
Klikk på ordet for mer informasjon
vivisekere
utføre viviseksjon (å gjøre operative inngrep på levende dyr for å få medisinsk kunnskap)
Klikk på ordet for mer informasjon
votere
stemme, holde avstemning
Klikk på ordet for mer informasjon
vulgarisere
gjøre vulgær, forsimple
Klikk på ordet for mer informasjon
vulkanere
varme opp råkautsjuk sammen med svovel for å gjøre kautsjuken (en form for naturgummi) fast, tørr, elastisk og motstandsdyktig
Klikk på ordet for mer informasjon
vurdere
bedømme, dømme om, fastsette verdien av noe
Klikk på ordet for mer informasjon
xerografere
fotografere eller kopiere ved hjelp av xerografi
Klikk på ordet for mer informasjon
xylografere
lage xylografer [tresnitt]
Klikk på ordet for mer informasjon
økonomisere
spare/bruke lite ressurser (ofte snakk om penger)
Klikk på ordet for mer informasjon
økumenisere
(om ulike kristne kirker) øke samarbeid og forståelse
Klikk på ordet for mer informasjon
abalienere
abandonere
abbreviere
abdisere (1)
abjudisere
ablegere
abonnere (1)
abordere
abortere
abrogere
absentere
absolutisere
absoluttere
absolvere (1)
absorbere
abstrahere
adaptere
addere
adherere
adjektivere
adjudisere
adjungere
administrere
admirere
admittere
adoptere
adressere
adstringere
advisere
advokere (1)
affektere
affisere
afrikanisere
agere
agglomerere
agglutinere
aggregere
agitere
agnoscere
agreere
ajournere
akkedere
akklimatisere
akkomodere
akkompagnere
akkordere
akkreditere
akkumulere (1)
akkvirere
akselerere
aksentuere
akseptere
aksessere
aksjonere
aktivere
aktivisere
aktivisere
aktorere
aktualisere
aktuere
alarmere
alfabetisere
alienere
alkoholisere
alliere
alligere
allitterere
allokere
alludere
alterere
alternere
amalgamere
ambulere
amerikanisere
amortere
amortisere
amputere
analysere
anestesere
anglifisere
animalisere
animere
annektere
annullere
anodisere
anonymisere
antecedere
antedatere
antesipere
antikisere
antikommutere
apokopere
apoteosere
appellere
appersipere
applaudere
applikere
applisere
apportere
appretere
approbere
approksimere
appropriere
arbitrere
argumentere
arkaisere
arkivere
armere
arrangere
arrestere
arrivere
arrondere
artikulere
asfaltere
asossiere
aspirere
assistere
assurere
atomisere
attestere
attraktere (2)
attribuere
automatisere
avalere
avansere
avbalansere
avdramatisere
avertere
avkriminalisere
avmagnetisere
avmarsjere
avmytologisere
avpatruljere
avpolitisere
avreagere
avspasere
bagatellisere
balansere
balkanisere
ballottere
balsamere
banalisere
bandasjere (2)
barbere
bardunere
barrikadere
basere
bavardere
billettere
bivuakkere
blamere
blasonere
blokkere
bokstavere
bombardere
brassere
bravere
bresere
briljere
brodere
budsjettere
byråkratisere
celebrere
chevrotere
cyanidisere
damascere
dandere
datere
debattere
debitere
debutere
dechiffrere
dedikere
dedisere
dedusere
deeskalere
defenestrere
defilere
definere
deflatere
deflorere
deformere
defragmentere
degenerere
degradere
dehydrere
deklamere
deklarere
deklassere
dekomponere
dekorere
dekretere
dekupere
delabialisere
delegere (2)
delere
deliberere
dementere
demisjonere
demobilisere
demokratisere
demolere
demonisere
demonstrere
demontere
demoralisere
demystifisere
denaturalisere
deportere
deprimere
deprivatisere
derangere
derivere
desarmere
desavuere
desentralisere
desertere
desidere
desillusjonere
desimere
desinfisere
desorientere
destillere
destruere
detaljere
detonere
detronisere
devaluere
diagnostisere
diagnotisere
differensiere
differere
diffundere
digitalisere
digresjonere
diktere
dimittere
dinere
dirigere
disharmonere
diskontere
diskreditere
diskriminere
diskutere
diskvalifisere
dispergere
disponere
disputere
distansere
distrahere
distribuere
divergere
divertere
dividere
dokumentere
domestisere
dominere
donere
dosere
dossere
dramatisere
drapere
drasjere
drenere
dressere
dublere
duellere
dupere
duplisere
editere
effektivisere
effektuere
egalisere
ejakulere
eksaminere (1)
eksegere
eksekvere
eksellere
eksemplifisere
ekserpere
ekshalere
eksistere
eksklamere
ekskludere
ekspandere
ekspedere
eksperimentere
eksplisittere
eksploatere
eksplodere
eksponere
eksportere
ekspropriere
ekstemporere
eksternalisere
ekstingvere
ekstrahere
ekstrapolere
ekvilibrere
ekvipere
ekvivalere
elektrifisere
elektrisere
elevere (2)
eliminere
eloksere
elongere
eludere
emaljere
emansipere
emballere
embarkere
emigrere
emittere
employere
emulere
emulgere (1)
enervere
ensilere
epilere
erigere
erodere
erotisere
eskalere
eskapere
eskortere
estetisere
estimere
etablere
europeisere
evakuere
evaluere
evaporere
evokere
fabrikkere
fabulere
faktorisere
fakturere
fallere
falsifisere
fantasere (1)
fascinere (1)
fasilitere
favorisere
feriere
fertilisere
fetere
figurere
fiksere
filetere
filmatisere
filosofere
filtrere
finansiere
finere
fingere
finjustere
fisjonere
flambere
flanere
flattere
floragrafere
florere
fluktere
fluorescere
fokusere (1)
formatere
formere
formulere
forprosjektere
forsere
forskuttere
fosforescere
fotografere
fraksjonere
framdatere
frankere
frappere
frasere
fraternisere
frekventere (2)
frisere
fritere
frottere
fundere
fungere
funksjonere
furasjere (2)
furnere
fusjonere
førtidspensjonere
galoppere
galvanisere
garantere
gardere
garnere
garnisonere
garrotere
generalisere
generere
gentrifisere
gerere
gestikulere
giljotinere
girere
glassere
glorifisere
gradere
granulere
grassere
gratinere
gratulere
gravere
griljere
gymnastisere
hallusinere
halvere
håndtere
harmonere
harmonisere
harpesere (1)
harpunere
harryfisere (1)
harselere
havarere
hektografere
hermetisere
heroisere
herpesere (1)
homogenisere
homologere
hospitere
hovere
hovmesterere
humanisere
husbankfinansiere
husere
hybridisere
hydrere
hygienisere
hyperventilere
hypnotisere
identifisere
idyllisere
ignorere
illudere
illuminere
illusjonere
illustrere
imitere
immatrikulere
immigrere
immivere
implementere
implisere
implodere
imponere
importere
impregnere
improvisere
inaugurere
indeksere
indikere (2)
individualisere
individuere
indoktrinere
indusere
industrialisere
infiltrere
infisere
informere
inhalere
inherere
initiere
injisere
injuriere
inkludere
inkorporere
inneksersere
innkassere
innklarere
innkvartere
innlevere
innlosjere
innovere
inseminere
insinuere (1)
insistere
inspirere
inspisere
installere
institusjonalisere
instruere
insubordinere
integrere
intendere (1)
intensivere
interessere
interferere
internalisere
internasjonalisere
internere
internrevidere
interpellere
interpolere
intervenere
intonere
introdusere
invadere
investere
invitere
involvere
ionisere
ironisere
irrigere
irritere
islamisere
isolere
iterere
jazzifisere
journalisere
jubilere
juryere
kalibrere (2)
kalkulere
kampere
kamuflere
kanalisere
kandisere
kanonisere
kansellere
kapitulere
karakterisere
karamellisere
karbonisere
karikere
kartonere
kåsere
kassere
kastrere
katalogisere
katalysere
kategorisere
katekisere
kavitere
klarere
klassifisere
koagulere
kodifisere
kokettere
kokkelere
kokkerere
kollabere
kollaborere
kollasjonere
kollektivisere
kollidere
kollokvere
kolonisere
kolportere
kombinere
kommandere
kommentere
kommersialisere
kommunisere
kommutere
komparere
kompensere
kompilere
komplettere
komplimentere
komplisere
komponere
kompostere
komprimere
kompromittere
kondemnere
kondensere
kondisjonere
kondolere
konferere (2)
konfimere
konfirmere
konfiskere
konfrontere
kongruere
konjugere
konkatenere
konkludere
konkretisere
konkurrere
konselebrere
konsentrere
konseptualisere (2)
konservere
konsipere
konsolidere
konspirere
konstatere
konstituere
konstruere
konsultere
konsumere
kontemplere
kontere
kontinuere
kontradiktere
kontrahere
kontrasignere
kontrasinere
kontribuere
kontrollere
konvergere
konversere
konvertere
konvoiere
kooperere
kooptere
kopiere
kopulere
korrigere
korrumpere
kostymere
krakelere
kreditere
kreere
kremere
krepere
kriminalisere
kritisere
kronikkere
kroppsfiksere
kryptere
kryssmultiplisere
krystallisere
kulminere (1)
kultivere
kumulere
kupere
kuratere
kurbettere
kurere
kursere
kursivere (1)
kvadrere
kvalifisere
kvantifisere
kvantisere
kverulere
kvittere
labialisere
lakkere
laksere
laminere
lasere
latinisere
legere
lemmatisere
levere
levitere
liberalisere
lignifisere
likvidere (1)
linjere
lisensiere (1)
lobotomere
lokalisere
lombardere
lorgnettere
losjere
lukrere
magnetisere
maksimalisere
maksimere
makulere
maltraktere
manifestere
manipulere
mankere
manøvrere
marinere
marinisere
markere
marmorere
marsjere
maskere
massakrere
massere
masturbere
materialisere
medisinere
meditere
mekanisere
memorere
metamorfisere
mikroskopere
militærisere
minere
miniatyrisere
minimalisere
minimere
minisere
ministrere
misjonere
mobilisere
modellere
moderere
modernisere
modularisere
modulere
monitorere
monoftongere
monopolisere
montere
moralisere
mortifisere
mosjonere
motivere
movere
muljere
multiplisere
mumifisere
musisere
mussere
mystifisere
møblere
nasalere
nasjonalisere
navigere
nazifisere
nedgradere
negere
neglisjere
nomadere
nominere
nonchalere
norvagisere
notere
nyansere
nøytralisere
obdusere
observere
obstruere
okkupere
oksidere
ommøblere
onanere
ondulere
opalescere
operasjonalisere
operere
oppdatere
oppgradere
opponere
oppreklamere
oppsummere
optere
optimalisere (2)
optimere
ordinere
organisere
orientere
orkestrere
ortogonalisere
oscillere
overdramatisere
overlevere
paginere
palatalisere
palletere
palpere
panere
paradere
parafere
parafrasere
paralysere
parere
parkere
parkourere (1)
parodiere
partere
partisipere
partisjonere
pasifisere
passere
passivisere
pasteurisere
patentere
patruljere
penetrere
pensjonere
perfeksjonere
perforere
periodisere
permittere
permutere
persipere
personifisere
perspektivere
perspirere
pervertere
pipettere
plagiere
planere
plassere
plettere
plissere
plombere
plongere
poengtere
pokulere
polarisere (4)
polemisere
polere
porsjonere
portere
portrettere
posere
posisjonere
posjere
postere
postulere
praktisere
preparere
presentere
presidere
presisere
prestere
pretendere
prikkiere
primtallfaktorisere
prioritere
privatisere
problematisere
produsere
profetere
profilere
profittere
programmere
projisere
proklamere
prokrastinere
promotere (1)
propagandere
propagere
proponere
prosedere
prosentuere
prosessere
prosjektere
prostituere
protestere
provosere
psykoanalysere
psykologisere
pulsere
pulverisere
rabulere
radere
radiere
raffinere
raljere (1)
ramponere
randomisere
rangere
rappellere (1)
rapportere
rasere
rasjonalisere
rasjonere
rastrere (1)
ratifisere
reagere
reaktivere (2)
realisere
reassumere
redigere
redusere
reetablere
reevaluere
refinansiere
reflektere
reformere
reformulere
refundere
refusere
regardere
regenerere
regimentere
regissere
registrere
regjere
reglementere
regredere
regularisere
regulere
regummiere
rehabilitere
reinstallere
rekapitulere
reklamere
rekompilere
rekonstruere
rekonvalisere
rekreere
rekruttere
rekvirere (1)
relatere
remisere
remittere
renovere
reparere (2)
repatriere
repetere
replisere
representere
reprodusere
residere
resignere
resipere
resirkulere
resistere
resitere
resosialisere
respektere
respirere
respondere
restaurere
restituere
resultere
resymere
retardere
returnere (1)
reversere
revidere
revolusjonere
revurdere
rikosjettere
ripostere
risikere
ristornere
ritualisere
rivalisere
robotisere
rokere
romanisere
romantisere
romstere
rotere
rubrisere
ruinere
rulere
rullere
russifisere
rustifisere
rutinisere
røntgenfotografere
sabotere
saldere
saluttere
sameksistere
sanere
sanforisere
sanksjonere
satinere
satirisere
satisfisere
saturere
secernere
sedimentere
segmentere
segregere
seksjonere
sekularisere
sekundere
selebrere
selektere
semaforere
sementere
seminere
sensurere
sentimentalisere
sentrere
sentrifugere
separere
seponere (1)
sertifisere
servere
sexfiksere
sexurere (1)
signalere
signalisere
signere
simplifisere
simulere
sirkulere
sitere
sjamponere
sjarmantisere
sjarmere
sjattere
sjenere
sjikanere
sjokkere
sjonglere
skalere
skamfere
skissere
skolere
skravere
skredderere
snekkerere
sofistikere (2)
solidarisere
sollisitere
solmisere
sondere
sortere
sosialisere
spandere
spankulere
spasere
spekulere
spesialisere
spesifisere
spionere
spolere
sprøytelakkere
stabilisere
stagnere
standardisere
stasjonere
statuere
stenografere
stensilere
stereotypere
sterilisere
stigmatisere
stilisere
stimulere
stipulere
strangulere
studere
sublimere
subordinere
subsidiere
subskribere
substituere
subsumere
subtrahere
sufflere
suggerere
summere
supere
supplere
supplikkere
suspendere (1)
symbolisere
sympatisere
syndikere
synkopere
synkronisere
systematisere
tabellarisere
tabloidisere
tabuere
tabuisere
tabulere
taksere
taktere
tangere (1)
tapetsere
tatovere
telefonere
telegrafere
temperere (1)
terminere (2)
terrorisere
testamentere
titrere
titulere (2)
tolerere
torpedere
torturere
trabelere
tradere
traffikkere
trakassere
traktere
transendere
transferere
transformere
transjere
transkribere
transpirere
transplantere
transponere
transportere
traversere
tremulere
trenere
trepanere
triangulere
triumfere
trivialisere
trykkimpregnere
tupere
turnere
tusjere
underminere
undervurdere
uniformere
universalisere
urbanisere
urinere
usurpere
utagere
utbasunere
utbrodere
utdatere
utdebattere
uteksaminere
uthalere
utkommandere
utkonkurrere
utkrystalisere
utlevere
utmanøvrere
utparsellere
utplassere
utradere
utrangere
utstaffere
vaksinere
validere
vandalisere
variere
vegetere
ventilere
verbalisere
verifisere
vernalisere
versere
vibrere
vigilere
vikariere
vindisere (1)
vinterisolere
virilisere
visere
visitere
visualisere
vitalisere
vitaminisere
vivisekere
votere
vulgarisere
vulkanere
vurdere (1)
xerografere
xylografere
økonomisere
økumenisere (1)